Nieuws

Beter bijmesten via beelden met ’landbouw drone’

Gepubliceerd op
26 november 2013

Uit onderzoek van Wageningen UR, DLV Plant en een prei-bedrijf is gebleken dat het met CropScan ontwikkelde bijmest-systeem ook goed is uit te voeren met een zogenaamde drone. Daarmee worden verschillende nadelen van de CropScan-methode ondervangen en komt opschaling naar grotere arealen in zicht.

Het CropScan bijmest-systeem heeft zich in proeven bewezen, voor onder andere aardappel en prei. Het is een methode om tijdens de teelt de stikstofgift af te stemmen op de stikstofbehoefte van het gewas. De benutting van stikstof kan zo worden verhoogd en de kans op uitspoeling naar grond- en oppervlaktewater verminderd.

Stikstofbehoefte

De stikstofstatus van het gewas wordt bepaald via gewasreflectiemetingen met de CropScan. Met een rekenmodel wordt vervolgens vastgesteld wat voor de komende periode bij gemiddeld weer de stikstofbehoefte zal zijn. Op basis daarvan wordt een bijmest-advies opgesteld. De methode is al in de praktijk getest, maar nog onvoldoende aangeslagen. Bottleneck is vooral de tijdrovende handmatige bepaling van de gewasreflectie met de CropScan.

Landbouw drone

Recent is onderzocht of het mogelijk is metingen met de CropScan te vervangen door metingen vanuit een onbemand vliegtuigje, een drone. Een dergelijk vliegtuigje heeft als voordeel dat er snel veel percelen mee gemeten kunnen worden. Verschillende bedrijven in Nederland bieden deze dienst inmiddels aan. Drones krijgen steeds meer praktische toepassingen in de landbouw.

Nieuwe techniek

Op het prei-bedrijf van Vollenberg in de provincie Limburg is een vergelijking uitgevoerd tussen bijmesten aan de hand van metingen met de CropScan en beelden vanuit een onbemand vliegtuigje. Dat is daarvoor uitgerust met een Tetracam Mini-MCA-4 camera. De metingen met CropScan en met deze camera bleken sterk gecorreleerd. Wel varieerde deze relatie van dag tot dag, waardoor steeds opnieuw geijkt dient te worden. Ook de dataverwerking kost nog veel tijd. Deze bevindingen worden echter gezien als kinderziektes, die met het voortschrijden van deze nieuwe techniek opgelost zullen worden. Vervolgens is het mogelijk het bijmesten op basis van gewasreflectiemetingen breder in de praktijk toe te passen.

De resultaten zijn op de Nutrihort Conference van 16 - 19 september 2013 in Gent (België) door Bert Meurs, Frits van Evert en Annette Pronk gepresenteerd.