Nieuws

Betrouwbare methode gevonden voor evaluatie gewasbeschermingsbelei

Gepubliceerd op
26 juni 2012

Op veel locaties meten waterschappen de concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater. Dat levert kaarten op die laten zien welke concentraties op een bepaald tijdstip ergens voorkomen. Maar dat zegt nog niets over hoe groot de concentraties voor de rest van het oppervlaktewater in Nederland zijn. Ook geeft het geen beeld van het verloop van de concentraties gedurende een aantal jaren. Onderzoekers van Alterra en de Universiteit Leiden hebben via een geostatistische methode een model ontworpen om puntwaarnemingen van concentraties van gewasbeschermingsmiddelen op te schalen naar een landelijke waarde. Dat betekent dat uit de puntwaarnemingen nu afgeleid kan worden hoe hoog de concentraties in al het oppervlaktewater in Nederland zijn.

Methode belangrijk voor beleidsevaluatie

Deze opschaling is van groot belang omdat de overheid graag wil weten of het gewasbeschermingsbeleid van de afgelopen jaren effect heeft gehad. Bovendien moet de overheid aan Europa kunnen laten zien dat de waterkwaliteit conform de normen van de Kaderrichtlijn Water is. De onderzoekers wijzen er op dat de methode vooralsnog erg bewerkelijk is en hoge eisen stelt aan de beschikbaarheid van data.

Nog niet voor alle gewasbeschermingsmiddelen bruikbaar

De methode is nog niet voor alle gewasbeschermingsmiddelen bruikbaar. Voor veel stoffen zijn te weinig meetgegevens beschikbaar. De onderzoekers hebben de methode toegepast op twee stoffen, metribuzin en carbendazim, waarvoor wel voldoende data beschikbaar waren. Daaruit bleek dat er betrouwbare, langjarige trends te construeren zijn die geschikt zijn voor beleidsevaluaties.

Meer informatie:

Heuvelink, G.B.M., R. Kruijne & C.J.M. Musters (2011). Geostatistische opschaling van concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in het Nederlandse oppervlaktewater, WOt-rapport 115. WOT Natuur & Milieu, Wageningen