Persbericht

Bevolkingskrimp biedt kansen voor landbouw en recreatie

Gepubliceerd op
21 juni 2012

In de komende decennia komt de bevolkingsgroei in Nederland geleidelijk tot stilstand, waarna waarschijnlijk een daling zal inzetten. Sommige regio’s in Nederland blijven groeien waardoor andere noodzakelijkerwijs krimpen. Uit het onderzoek Landbouw en recreatie in krimpregio's; Knelpunten en kansen van LEI Wageningen UR, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I), blijkt dat bevolkingskrimp kansen biedt voor landbouw, recreatie en toerisme.

Doel van het onderzoek is om na te gaan welke rol landbouw en recreatie spelen in drie krimpregio’s: Noordoost-Groningen, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg. Door dalende grondprijzen en vrijkomende ruimte kan er worden geïnvesteerd in verbetering van ruimtelijke kwaliteit. Vrijgekomen ruimte kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor agroparken (landbouw) of themaparken (recreatie). De daling van de grondprijzen doet zich echter niet overal voor waar krimp optreedt.
rapport landbouw en recreatie in krimpregio's
Voor de landbouwketen kunnen tekorten ontstaan aan geschoolde arbeidskrachten. De primaire landbouw en de recreatiesector zullen daarentegen in staat blijven voldoende arbeid aan te trekken. Het uitbreiden van activiteiten in de landbouw kunnen krimpregio’s aantrekkelijk(er) maken voor recreanten.

Verschillen tussen krimpregio’s

In de regio Noordoost-Groningen is de landbouwsector vitaal en het effect van krimp zal gering zijn. De recreatiesector is vooral gericht op de eigen bevolking. In Zeeuws-Vlaanderen is de landbouw redelijk vitaal. De recreatiesector is sterk ontwikkeld en stuwend – vooral aan de kust. Deze regio is relatief welvarend en de krimp zeer gering. In Zuid-Limburg is de landbouwsector economisch ondergeschikt, maar wel beeldbepalend voor het landschap.

Meer