Nieuws

Bij bedrijven nog weinig aandacht voor natuur en biodiversiteit

Gepubliceerd op
3 april 2012

Natuur en biodiversiteit staan op de agenda bij bedrijven maar dat wordt nog beperkt omgezet in concrete acties. Bedrijven houden zich in beperkte mate bezig met de impact van hun keten op natuur en biodiversiteit en sturen hier nog niet vaak op. Wat bedrijven doen, en kunnen doen, wordt beïnvloed door het soort keten waarvan ze onderdeel zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van het LEI, onderdeel van Wageningen UR.

Image.jpg

Sturen in de keten houdt zoveel in als het stellen van eisen op een bepaald gebied aan de toeleveranciers van een product. Bedrijven zijn zich vaak wel bewust dat het wenselijk is om in de keten rekening te houden met natuur en biodiversiteit - al krijgen bijvoorbeeld energie en klimaat meer aandacht. Dat bewustzijn neemt echter nog niet vaak concrete vormen aan. Daarbij kan een rol spelen dat de onderwerpen natuur en biodiversiteit zich niet gemakkelijk in indicatoren laten vangen, zodat het ook moeilijk is om op dit gebied eisen te stellen aan leveranciers. Toch gebeurt dat laatste al wel in de vorm van richtlijnen, zo blijkt uit de studie van het LEI.

In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten ketens, die zich in uiteenlopende mate lenen voor sturing. Inspanningen van bedrijven om in de keten aandacht aan natuur en biodiversiteit te besteden moeten passen bij de organisatie van de keten. Op de traditionele 'markt' zijn geen mogelijkheden om specifieke aanvullende eisen te stellen aan leveranciers. Als daar wel behoefte aan bestaat is het nodig de organisatie van de keten te veranderen.

De organisatie van de keten verklaart wel of er gestuurd kàn worden op natuur en biodiversiteit, maar niet of dat ook werkelijk gebeurt. Daarvoor is de motivatie van de betrokken bedrijven beslissend, zeggen de onderzoekers. Er zijn bedrijven die in het kader van hun streven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen verantwoordelijkheid voelen, en nemen, voor de prestaties van hun leveranciers. Maar er zijn ook bedrijven waar dat niet voor geldt, of die zich beperken tot acties om eventuele lokale weerstand weg te nemen.

Rapport