Project

Binding in tijden van verandering

Binnen de huidige maatschappelijke en bestuurlijke context nemen eigen verantwoordelijkheid, zelfinitiatief en zelforganisatie een steeds belangrijkere rol in. De vele burgerinitiatieven en zelforganisatievoorbeelden zijn uitingen van hoe (groepen) mensen voor hun eigen leefomgeving zorgen en is te typeren als een transitie ‘van onderop’, beginnend bij mensen.

Transities worden vaak gerelateerd aan interventies, veelal geïnitieerd door overheidsorganisaties. Maar transities kunnen ook voortkomen uit besluiten en acties van individuen of groepen. In deze studie wordt gekeken naar de wisselwerking tussen sociale en ruimtelijke bindingsprocessen en de invloed van deze processen op zelforganisatie van mensen met betrekking tot hun leefomgeving en erfgoed.

Aanpak en tijdspad

In dit onderzoek wordt gekeken naar zelforganisatiepraktijken. Zelforganisatie wordt gezien als (groepen) mensen die hun eigen leefomgeving organiseren. Van belang zijn de verschillende vormen, dimensies en mechanismen van binding bij zelforganisatie en hoe deze de interactie beïnvloeden. Zo ook wat deze mechanismen, drivers,  et cetera van binding bij zelforganisatie betekenen voor governance: op welke wijze beïnvloeden bindingsprocessen het denken over maatschappelijke zelfsturing en vice versa?

Bovenstaande probleemstelling leidt tot de volgende onderzoeksactiviteiten:

  • Vervolmaken van theoretisch kader betreft bindingsprocessen en zelforganisatie.
  • Diepgaande analyse van verschillende cases en een bredere questionnaire over bindingsprocessen in zelforganiserende gemeenschappen.
  • Case study analyse en kennis zelforganisatie relateren aan wisselwerking sociale en ruimtelijke bindingsprocessen en bredere context van verschuivende rollen overheid en burger.
  • Bestuurskundige analyse betreft het omgaan met zelforganisatie vanuit het perspectief van de overheid en vanuit de bur gers
  • Opereren wetenschappelijke netwerken (NICIS, NIG, IRSA).

Resultaten

  • Artikel over schemerzone burgerinitiatief-burgerprotest. Van Dam, R.I., Duineveld, M. en R. During; werktitel: Twilight zone between citizens’ protest and citizen’s initiative; in te dienen bij Emotion,  Space and Society
  • Artikel over governance op gemeenschapsniveau.Van Dam,R.I., Eshuis, J. en M.N.C. Aarts; Werktitel: ‘Community-led governance: a comparative analysis of two self organizing communities
  • Artikel Bindingsprocessen en zelforganisatie. Van Dam, R.I., Termeer, C.JA.M. and A.N van der Zande. Too beautiful for having a party: Squatter community as keeper of cultural heritage.

Publicaties