Bio-energie uit biomassacomponenten

Bio-energie uit biomassacomponenten

Biomassa benutten we in Nederland op dit moment vooral voor voeding, veevoer en energie toepassingen. Bio-energie levert een bijdrage aan de Europese doelstelling om in 2020 14% van de energie duurzaam op te wekken. Ook in de biobased economy is bio-energie van groot belang om duurzame bioraffinageketens te kunnen realiseren.

Wageningen Food & Biobased Research doet in opdracht van zowel de industrie als de overheid al tientallen jaren onderzoek naar bio-energie. Onze opgedane kennis en ervaring kunnen we inzetten in specifieke bio-energieprojecten, maar ook in toepassing van biomassa in andere marktsectoren, of in projecten gericht op het opwaarderen van bestaande biomassaverbrandings- en vergistingsfaciliteiten waarvan bio-energie een belangrijke onderdeel uitmaakt.

Bio-energie als aanjager van de biobased economy

De logistieke infrastructuur en kennis die in de energiesector is opgezet om vanuit biomassa bio-energie op te wekken, is goed te gebruiken voor de transitie naar een biobased economy. Kennis en kunde moeten dan wel goed ingezet worden. We kunnen bijvoorbeeld specifieke biomassa-certificeringssystemen en contractstrategieën aanpassen en toepassen. Wageningen Food & Biobased Research draagt bij aan het slim inzetten van deze kennis in verschillende projecten. Voorbeelden van projecten waar wij aan meewerken zijn een bijdrage aan de visievorming van de Nederlandse energiesector in de transitie naar een biobased economy (in opdracht van het Platform Bio Energie). Ook werken we aan de toepassing van alternatieve grondstoffen in de bio-energiecentrale van Essent in Cuijk en aan de toepassingsmogelijkheden van natuur en bermgras voor thermische conversie (in samenwerking met Nuon). Internationaal leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van een duurzame biomassa-importketen tussen Nederland en Oekraïne (het ‘Pellets for Power’ project).

Bio-energie in de energiesector

Ook de energiesector ziet een belang in het duurzaam produceren van elektriciteit, warmte en gas op basis van beschikbare en betaalbare grondstoffen. Dit kunnen we realiseren door processen te integreren met bioraffinageprocessen in andere marktsectoren. Wageningen Food & Biobased Research werkt met samenwerkingspartners in de hele duurzame biomassaketen: van producenten tot eindafnemers. Vanuit deze expertise hebben we inzicht in de reststromen die overblijven uit bioraffinage processen en die in te zetten zijn voor bio-energie. Op basis van bestaande kennis en ervaring adviseren we klanten in de energiesector over mogelijkheden die de biobased economy biedt voor bio-energie.

Bio-energie gedreven bioraffinaderijen

Om bio-energie te kunnen opwekken zijn de afgelopen jaren diverse biomassaverbrandings- en vergistingsfaciliteiten gerealiseerd. Deze faciliteiten kunnen we opwaarderen tot bio-energie gedreven bioraffinaderijen. De productie van secundaire energiedragers combineren we in deze bioraffinaderijen met de productie van biobased producten, zoals eiwitten, chemicaliën en materialen. Zo kunnen we beschikbare biomassabronnen zo efficiënt en duurzaam mogelijk benutten. Wageningen Food & Biobased Research werkt binnen diverse Nederlandse en Europese projecten aan deze opwaardering.

Opwaardering heeft vele voordelen: aan de ene kant kunnen we het economisch rendement van bestaande faciliteiten maximaliseren. Aan de andere kant kunnen we zo investeringskosten voor nieuwe bioraffinage faciliteiten verlagen en ‘meeliften’ op bestaande vergunningstrajecten. Wageningen Food & Biobased Research kan opdrachtgevers op basis van kennis en ervaring met bestaande faciliteiten adviseren over opwaarderingsmogelijkheden.


Projecten