Bonte percelen door een sterke afwisseling in het voorkomen van veelagen in gebieden met versleten veen- en moerige gronden

Project

Bodem gerelateerde emissie van broeikasgassen in Drenthe

De provincie Drenthe streeft voor het jaar 2020 naar een reductie van de CO2-emissie met 30% ten opzichte van 1990.

Naast broeikasgasemissies door industrie, verkeer en huishoudens komt er ook CO2 vrij vanuit de bodem en als gevolg van het landgebruik en landgebruikverandering. Dit onderzoek had als doel meer inzicht te krijgen in de emissie van broeikasgassen vanuit de bodem. De provincie heeft deze kennis nodig voor het ontwikkelen van een duurzaam bodembeleid.Broeikasgasemissie uit veengronden met een landbouwkundig gebruik bedraagt ca. 20% van de totale provinciale emissie.

Binnen de provincie Drenthe komt van oudsher een aanzienlijke oppervlakte veengronden voor. Als onbedoeld gevolg van het gebruik van deze gronden en de daarvoor benodigde ontwatering oxideert het veen dat ondiep aan de oppervlakte voorkomt. Afhankelijk van de veendikte, de grondwaterstanden en het landgebruik, bedraagt de bodemdaling door de afbraak per jaar 0,5 tot 1,5 cm. De broeikasgasemissie uit veengronden met een landbouwkundig gebruik bedraagt ca. 20% van de totale provinciale emissie. Uit berekeningen blijkt verder dat de natte beekdalen met natuur ook een substantiƫle emissiebron vormen. Door hoge grondwaterstanden wordt de afbraak van organische stof geremd, maar door de anaerobe omstandigheden ontstaat er methaangas (CH4). Bij diepere grondwaterstanden overheerst de uitstoot van CO2. Handhaving van hoge waterstanden is voor de natuurgebieden in de beekdalen uiteindelijk het gunstigst voor de omvang van de emissie. In bossen op veengronden wordt er enerzijds koolstof vastgelegd door de groei van de bomen en anderzijds komt er koolstof vrij door de afbraak van de veenbodems. Bij de mesotrofe veengronden met bos overheerst de emissie. Alleen bij de oligotrofe (hoog-) veengronden met bos vindt een netto opname van CO2 plaats.


Meer informatie:

De Vries, F., J.P. Lesschen, J.J.H. van den Akker, A.M.R. Petrescu, J. van Huissteden en I. van den Wyngaert, 2009. Bodemgerelateerde emissie van broeikasgassen in Drenthe. Wageningen, Alterra, rapport 1859


De Vries, F., R.F.A. Hendriks, R.H. Kemmers en R. Wolleswinkel, 2008. Het veen verdwijnt uit Drenthe. Omvang, oorzaken en gevolgen. Wageningen, Alterra. Alterra-rapport 1661.