Product of dienst

Bodemkaart 1 : 50 000

De Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, geeft ruimtelijke informatie over de bodemopbouw tot globaal 1 meter diepte.

Met grondwatertrappen wordt informatie gegeven over de grondwaterstanden ten tijde van de kartering. De bodemkundige informatie op de bodemkaart heeft betrekking op de aard en samenstelling van de bovengrond (grondsoort) met een verdere onderverdeling naar bodemvorming, veensoort, afwijkende lagen in het profiel, aanwezigheid van kalk en verstoringen door vergraving en egalisatie. De kaart geeft meestal geen bodemkundige informatie over de stedelijke gebieden.

Potentieel gebruik

Lokale, regionale en landelijke studies op het gebied van hydrologie, bodemgeschiktheid, bodem-kwetsbaarheid, natuurontwikkeling, landschapsplanning en ruimtelijke planvorming.

Toepassingsschaal

1: 50 000 – 1 : 100 000

Ruimtelijk schema

Vector

Legenda

19 hoofdklassen (indeling naar moedermateriaal en bodemvorming), onderverdeeld in ruim 300 bodemcodes. De grondwatertrappen-indeling kent 11 legenda-eenheden.

Basisregistratie Ondergrond

De Bodemkaart is onderdeel van de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Deze basisregistratie zorgt voor eenduidigheid in opslag, beheer en uitwisseling van de gegevens over de ondergrond. De  mogelijkheden voor hergebruik van de informatie verbetert hierdoor. Naast gebiedsdekkende modellen met informatie over de bodemopbouw, geomorfologie en geologie ontsluit de BRO ook een veelheid aan locatiegegevens verzameld bij boor- en grondwaterstandonderzoek.

Er wordt structureel gewerkt aan de actualisatie en verbetering van de bodemkaart. Er is met name aandacht voor gebieden met bodemtypen die aan verandering onderhevig zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de veranderingen die in veengebieden optreden door oxidatie veen, waardoor de veendikte geleidelijk verminderd. De actualisatie resulteert met enige regelmaat in een nieuwe versie van de kaart.

Beschikbaarheid

Bestanden van de bodemkaart zijn via PDOK beschikbaar onder het subkopje BRO-bodemkaart.

Meer informatie