Project

Bodemleven en bodemstructuur, van boerenbelang

Een goede bodemstructuur is belangrijk voor een boer. Waterregulatie, beworteling, ziektewering en berijdbaarheid van het land zijn essentieel voor een sterk en gezond gewas, en geen beperkingen bij grondbewerking en oogst. Een gezond bodemleven is de sleutel tot het verkrijgen en behouden van deze zgn. ‘ecosysteemdiensten van de bodem’. Dit project onderzoekt de relatie tussen bodembiodiversiteit en bodemstructuur onder niet-kerende grondbewerking in de praktijk.

“En de boer, hij ploegde voort.” Of soms beter van niet?

Beleid en praktijk streven naar duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke hulpbronnen door de landbouw. LNV zet in op versterking van de relaties tussen biodiversiteit, duurzaam bodemgebruik en duurzame landbouw door het bevorderen en benutten van duurzaam gebruik van biodiversiteit in het agrarisch productieproces (functionele agrobiodiversiteit). Hierbij wordt optimaal gebruik gemaakt van ecologische relaties tussen bodem en bodemleven.

De hypothese is dat maatregelen die het bodemleven stimuleren leiden tot een betere bodemstructuur en bodemvruchtbaarheid. Doel van het project is om vast te stellen hoe de bodemstructuur en bodemvruchtbaarheid het meest effectief kunnen worden bevorderd door een beter functionerend bodemleven. Deze inzichten moeten in praktijkrijpe concepten resulteren, en inzicht geven op welke termijn resultaten mogen worden verwacht. Dit gebeurt door veldonderzoek op bedrijven in Limburg met een meer of minder lange historie van niet-kerende grondbewerking (NKG) in vergelijking tot naastgelegen traditioneel geploegde percelen.

Na het overstappen op NKG vertienvoudigt het aantal regenwormen in de bodem. Bij voldoende aanbod van gewasresten en organische mest kunnen deze dieren het organisch stofgehalte in de bodem vergroten. Schimmels en mycorrhiza zorgen dan voor conservering in de vorm van bodemaggregaten die groter en stabieler zijn dan onder een traditioneel regiem van ploegen. Het tijdsbestek waarin de bodemstructuur aantoonbaar verbetert is nog onderwerp van onderzoek.