Bunderbos

Provincie Limburg
Ligging Elsloo
Coordinaten 180.8-327.5
Hoogte tov NAP 45 tot 105 m
Oppervlakte 50.5 ha
Eigenaar/beheerder Staatsbosbeheer
Bijzondere status A-locatie/Natura2000
Jaar van aanwijzing 1998
Delen beheerd tot 1950, inleidend beheer 1999
FGR Heuvelland
Fysiotoop bronnen en kwelrijke bovenlopen, plateauresten en -randen
PNV Essen-Bronboscomplex
Bunderbos
Bunderbos

Het Bunderbos ligt in de gemeente Meersen in Limburg. Het bosreservaat bestaat uit verschillende delen, waarvan het Lagebos en het Hogebos de belangrijkste zijn.

Het Lagebos bestaat uit een complex van helling- en bronbosgemeenschappen. Rond 1930 is het aangelegd met populier, esdoorn, es, zwarte els en gladde iep. Hazelaar en zoete kers vormen een tweede boomlaag. Veel populieren, elzen en essen zijn inmiddels omgewaaid. In het voorjaar toont het bos een overdaad aan bloeiende bosanemonen, slanke sleutelbloemen, vingerhelmbloem, daslook en eenbes. Plaatselijk is goudveil aanwezig.

Het Hogebos heeft een open middenboskarakter met overstaanders van es en een hakhoutlaag met hazelaar, gladde iep en zoete kers. In de kruidlaag komen bosanemoon, bosbingelkruid, gele anemoon, bosviooltje en eenbloemig parelgras voor. In de oostkant van het Hogebos komt een elzenbroekbos voor en bronbos met goudveil.

De verschillende afzettingen, drassige bronplekken en de kalkrijke stroompjes vormen een grote verscheidenheid aan fysiotopen, die weerspiegeld wordt in een karakteristieke humusontwikkeling en de soortenrijkdom in de kruidlaag.

Sinds het Bunderbos in 1952 in eigendom van het Staatsbosbeheer is gekomen, is er geen beheer meer uitgevoerd, met uitzondering van inleidend beheer bij aanwijzing tot bosreservaat.

Kaart