Uitgave

Burgers en Landschap deel 3 en 4

Burgers spelen in toenemende mate een rol bij de zorg voor het landschap en erfgoed. Zij wachten niet langer af, maar nemen zelf actie en zetten zich in voor dingen die zij belangrijk achten. De serie Burgers en Landschap bevat studies en essays over de betekenis van burgerinitiatieven met betrekking tot landschap en cultuurhistorie.

Burgers en landschap deel 3

In Deel 3 staan strategieën van burgerinitiatieven centraal. Het gaat er daarbij om welke strategieën gehanteerd worden, hoe zij tot stand komen, hoe ze worden ervaren door de omgeving en welke factoren een succesfactor of juist een obstakel vormen. Daarbij is naar vier initiatieven op het vlak van landschap gekeken: Stichting IJsselhoeven, Stichting Natuurlijk Grasweggebied, Stichting Boermarke Essen en Aa’s en Stichting Lingewaard Natuurlijk. In het theoretisch kader is gebruik gemaakt van systeemtheoretische beginselen en concepten als vertrouwen, macht, informaliteit, idealen en sociaal leren.

Burgers en landschap deel 4

Deel 4 betreft een essay over de schemerzone tussen burgerinitiatief en burgerprotest waarin kanttekeningen worden geplaatst bij het al te snel diskwalificeren van burgerprotest als NIMBY (Not In My Back Yard)  door planners. Een aantal NIMBY-argumenten worden gedeconstrueerd en er wordt een relatie gelegd tussen burgerprotest en de democratische rechtstaat.  Eigenbelang en publieke zorgen, ze spelen een belangrijke rol op de achtergrond. Duidelijk is dat de democratie verandert door deze praktijken. Aan u als lezer het oordeel of ze mooier en volwassener wordt of dat we afglijden naar anarchie.

In de serie Burgers en Landschap zijn in totaal 5 delen verschenen

De boekjes zijn als pdf te downloaden:

De boekjes zijn als hard copy verkrijgbaar bij Rosalie van Dam