Project

BwN Ecosystemen benutten voor kustverdediging

Building with Nature is een samenwerkingsproject waarbij de mogelijkheden gebruikt worden die de natuur kan bieden bij duurzame vormen van waterbouw.

Wereldwijde overstromingen en kusterosie vormen ernstige bedreigingen voor veel kustgebieden. Dit verergert als gevolg van menselijk handelen en de versnelde stijging van de zeespiegel. In het geval van de Oosterschelde zijn getijdengebieden in een snel tempo verdwenen na de realisatie van de Deltawerken.

Om  adequaat op deze bedreigingen te reageren zijn innovatieve, kostenefficiënte en duurzame methoden nodig  om de getijde habitats in estuaria en kustverdediging te behouden.

Ecosystem Engineering is het aanpassen van de abiotische omgeving als gevolg van biologische activiteit. Het is een belangrijk mechanisme in het vormgeven van ecosystemen. Ecosystem Engineers zoals oesterriffen of mosselbanken zijn opvallende habitats die getijdenstroom en golfslag kunnen beïnvloeden in estuaria. Hiermee worden patronen van sedimentatie, consolidatie en stabilisatie gewijzigd. Daarom biedt het concept van Ecosystem Engineers veelbelovende mogelijkheden voor een duurzame bescherming van de kust.

Doel

Dit project gebruikt het concept van  Ecosystem Engineering bij het onderzoek naar mogelijkheden om natuurlijke riffen te maken die door levende organismen worden gevormd. Deze riffen consolideren en stabiliseren tijdelijk overstroomde zandplaten in de Oosterschelde. Het project zal ons de mogelijkheid verschaffen om de effectiviteit en impact te evalueren van deze innovatieve en duurzame aanpak om de erosie van getijdegebieden te verminderen.

Om dit project te realiseren is een multidisciplinair projectteam samengesteld met wetenschappers van IMARES, Deltares, NIOO en Van Oord

Nieuwe kennis en inzichten volgen uit zowel fundamenteel als toegepast onderzoek. Building with Nature legt de nadruk op kennisontwikkeling in de praktijk, in de vorm van casussen waarin verschillende partners een project tot uitvoering brengen dat aan nader gedefinieerde criteria van EcoShape en partners voldoet. Duurzaam verbinden van rode, groene en blauwe functies is onze opgave.