Chemisch-analytisch laboratorium

Product of dienst

Chemisch-analytisch laboratorium

Het chemisch-analytisch laboratorium van Wageningen Marine Research is gespecialiseerd in het analyseren van monsters ten behoeve van het milieu en de voedselveiligheid.

Het chemisch-analytisch laboratorium is gespecialiseerd in het analyseren van monsters, ten behoeve van het milieu en de voedselveiligheid. Onze activiteiten bestaan uit het meten van een groot aantal contaminanten, waaronder Gebromeerde vlamvertragers (PBB’s, PBDE’s, HBCD en TBBP-A), Polychloorbifenylen (PCB’s), organochloorpesticiden waaronder Dicofol (OCP’s), Kwik, Dicofol, Perfluorverbindingen (zoals PFOS en PFOA), Polycyclische aromatische koolstoffen (PAK’s), Organotin en off-flavour stoffen (Geosmin en 2 methylisoborneol). Daarnaast ontwikkelt het laboratorium op aanvraag nieuwe meetmethodes.

Het laboratorium is uitgerust met specialistische analyseapparatuur, zoals tweedimensionale gaschromatografen (GCxGC), gaschromatografen met massaselectieve detectie (GC-MS en GC-MS/MS) en diverse gaschromatografen met verschillende configuraties en injectietechnieken. Ook bezit het lab een vloeistofchromatograaf met UV-, verstrooiings- en fluorescentiedetectie (HPLC), maar ook massaselectieve detectie (HPLC-MS/MS,  HPLC-ESI-MS). Met deze apparatuur  kan een breed scala aan microcontaminanten in de omgeving worden gemeten.

De kwaliteit van het werk wordt gegarandeerd door middel van de resultaten van ringtests, gecertificeerd referentiemateriaal en andere validatiestappen.

Het chemisch/milieulaboratorium is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) , daar het laboratorium heeft aangetoond in staat te zijn op technisch bekwame wijze valide resultaten te leveren en te werken volgens een managementsysteem dat voldoet aan de vereisten voor testlaboratoria vastgelegd in NEN-EN-ISO/IEC 17025. De accreditatie is van toepassing op de activiteiten zoals gespecificeerd in de bijbehorende scope in te zien op de website van de RvA onder registratienummer L097.

De accreditatie is voor het eerst verleend op 27 maart 1997.