Nieuws

Competing claims: het afwegen van aanspraken

Gepubliceerd op
28 maart 2012

Wereldwijd neemt de vraag naar hulpbronnen toe en ontstaat er steeds meer druk op grondstoffen en ruimte. De concurrentie die ontstaat tussen de verschillende aanspraken noemen we ‘competing claims’. Wageningen UR heeft de ontwikkelde analyse-instrumenten voor het afwegen van verschillende claims geïnventariseerd en doet aanbevelingen om de instrumenten beter toegankelijk en toepasbaar te maken voor beleidsafwegingen.

Image.jpg

Land en natuurlijke hulpbronnen leveren de basis voor veel verschillende producten (voedsel, vezels, hout, bio-energie) en diensten (biodiversiteit, recreatie). Om concurrerende aanspraken op hulpbronnen te beslechten, zijn afwegingen nodig. Het gaat om land, zee, water, hulpbronnen in een productieketen, biobrandstof versus voedsel etc. Binnen diverse programma’s in het Kennisbasisonderzoek van Wageningen UR wordt aan al deze aspecten onderzoek gedaan en zijn diverse modellen, instrumenten en methodes ontwikkeld. Zo zijn er modellen waar ecologische, economische en sociale gevolgen van beleidsopties en (productie)ontwikkelingen in kaart kunnen worden gebracht. Deze modellen zijn er voor kusten en zeeën, stroomgebieden, voor regio’s, voor landen, voor de EU en voor de wereld. Er zijn instrumenten binnen productieketens om analyses te maken voor optimaal gebruik van hulpbronnen. En er zijn methodes ontwikkeld van participatief actieonderzoek om – samen met bewoners – te  kijken welk effect bepaalde maatregelen of productiemethodes hebben in een bepaald gebied. Ook zijn er methodes ontwikkeld om onderhandelingen over verschillende aanspraken op hulpbronnen in goede banen te leiden.

In het rapport staat een groot aantal in het kennisbasisonderzoek ontwikkelde instrumenten geïnventariseerd en beschreven. De diverse instrumenten en modellen zijn gecategoriseerd naar toepassing in diverse fasen van het plannings- en besluitvormingsproces. De onderzoekers concluderen dat, hoewel er inmiddels een breed scala is aan instrumenten voor analyse- en scenariovraagstukken, er tot nu toe nergens sprake is van een totaalbenadering van begin tot eind van het plannings- en besluitvormingsproces. Eén van de aanbevelingen in het rapport is een ‘tool box’ te ontwikkelen die toekomstige gebruikers helpt om keuzes te maken voor verschillende situaties en op diverse schaalniveaus. Een aantal van de aanbevelingen in het rapport worden in 2012 opgepakt. Hierbij wordt aangesloten bij vraagstukken van topsectorenagenda’s.

Het onderzoek is verricht op initiatief van twee kennisbasisprogramma’s: Mondiale Voedselzekerheid en Transitie & Innovatie. Het kennisbasisonderzoek Mondiale Voedselzekerheid (KB I) richt zich op het bijdragen aan duurzame oplossingen voor het wereldvoedselprobleem. Het kennisbasisonderzoek Transitie & Innovatie (KB VI) richt zich op het ontwikkelen van kennis over de stuurbaarheid van transitie- en innovatieprocessen, nieuwe methodieken en strategieën voor innovatie en valorisatie, en condities voor duurzame handelspraktijken van ondernemers en burgers/consumenten.

Links