Project

Concurrentiekracht in de regio versterken door ruimtelijk-economische invalshoek

De overheid heeft behoefte aan kennis over instrumenten om de concurrentiekracht van regio’s te versterken.

Brainport, Mainports en Greenports en de ‘valleys’ aangeduid als gebieden van nationaal belang met een concentratie van topsectoren. De directie Regio en Ruimtelijke Economie (RRE), onderdeel van het ministerie van EZ, heeft behoefte aan kennis over instrumenten om de concurrentiekracht van regio’s te versterken vanuit een ruimtelijk-economische invalshoek. Het gaat daarbij in eerste instantie om de vraag welke ruimtelijke condities hieraan bijdragen. Voorbeelden zijn versterking van gespecialiseerde kennisinstellingen, verbetering van de infrastructuur en van het leefklimaat.

De Rijksoverheid heeft de verantwoordelijkheid van economische ontwikkeling en ruimtelijke ordening gedecentraliseerd naar regionale en lokale overheden. RRE vraagt zich samen met de regio af welke sturingsstrategieën zij kunnen inzetten om de concurrentiekracht te versterken. Hiervoor is inzicht nodig in het krachtenveld van private en publieke partijen (Governance).

Doelstellingen van dit onderzoek zijn:
  • De concurrentiekracht van de Nederlandse regio’s versterken via een ruimtelijk-economische invalshoek.
  • Inzicht vergroten in sturingsstrategieën die de concurrentiekracht via ruimtelijke condities versterken.

Resultaten

  • Direct toepasbare instrumenten om de concurrentiekracht in de regio te versterken
  • Beleidsinstrumenten die deze strategieën kunnen ondersteunen.
De resultaten worden vastgelegd in een rapport.

Aanpak

Activiteiten zijn:
  • Werkplan ontwikkelen en goedkeuren
  • Concurrentiekracht analyseren en drie onderzoeksregio’s kiezen
  • Ruimtelijk-economische structuur van de geselecteerde regio’s beschrijven
  • Manieren zoeken om de concurrentiekracht vanuit ruimtelijk-economische invalshoek te versterken in de geselecteerde regio’s
  • Ontwikkelen sturingsstrategieën voor de benoemde oplossingsrichtingen
  • Rapporteren.

Publicaties