Nieuws

Crowd funding voor onderzoek naar essentaksterfte

Gepubliceerd op
4 november 2013

Onderzoekers van het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) willen via een oproep aan natuurbeheerders, terreineigenaren, boomkwekers en leveranciers van bomen geld bij elkaar zien te krijgen voor een vervolgonderzoek naar essentaksterfte.

De ziekte tast jonge en oude bomen aan en vormt een probleem in zowel oude en jonge bosopstanden als in kwekerijen van laanbomen en bos- en haagplantsoen. Gevreesd wordt dat deze nieuwe ziekte zich de komende jaren in Nederland zal uitbreiden en een serieuze bedreiging is voor het voortbestaan van bossen, cultuurlandschappen en natuurgebieden.

Grote variatie in mate van aantasting essentaksterfte

De afgelopen jaren was er via het Productschap Tuinbouw geld voor een eerste fase van onderzoek dat volgens de onderzoekers al veel relevante informatie heeft opgeleverd. Zo blijkt er een grote variatie te bestaan in mate van aantasting tussen de in Nederland aanwezig klonaal vermeerderde essenselecties. Dit vormt volgens de onderzoekers op zich al een rechtvaardiging om via selectie te komen tot een grotere 'pool' van geschikt uitgangsmateriaal, voor zowel de teelt van laanbomen als bosbouwkundig uitgangsmateriaal.

Vervolgonderzoek naar toename essentaksterfte

In de bosbouw, waar als regel uit zaailingen gekweekt teeltmateriaal wordt gebruikt, is verder ook behoefte aan meer inzicht in de tolerantieniveaus van nakomelingschappen en bepaalde herkomsten waarvan sommige nu al worden toegepast. Dit zal nader moeten worden onderzocht. Het is echter niet bekend in hoeverre de ziekte nog in intensiteit en omvang zal toenemen. Dit maakt dat enige terughoudendheid moet worden betracht met uitspraken over de resistentie over uitsluitend de veldwaarnemingen van 2012. Het verdient aanbeveling om de ontwikkeling én de mate van aantasting ook de komende jaren te blijven volgen en daarnaast een indruk te krijgen van de mate van resistentie aan de hand van toetsingsproeven onder meer gecontroleerde omstandigheden.

Oproep voor donatie

En juist voor dit onderzoek blijkt nu geen geld meer. Vooruitlopend op de verdere ontwikkelingen vragen wij belanghebbenden om een substantiële financiële bijdrage aan het verdere onderzoek voor de komende twee jaar van € 5000,= per jaar. Als tegenprestatie kunnen de resultaten van het onderzoek naar tolerante essen en het daarmee verkregen collectiemateriaal voor een periode van vijf jaar exclusief aan de deelnemers geleverd worden, waarna deze aan iedereen beschikbaar komen.