schap met gewasbeschermingsmiddelen

Nieuws

Ctgb: Laag risico middelen

Gepubliceerd op
12 mei 2014

Momenteel is er de nodige onduidelijkheid over laag-risicostoffen en basisstoffen en of deze onder het verbod op gebruik onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen gaan vallen. In een recent nieuwsbericht legt Ctgb uit wat wordt verstaan onder laag risico middelen en welke toelatingsregels voor deze middelen gelden. Daarnaast wordt ingegaan op de Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen (RUB).

Laag risico gewasbeschermingsmiddelen

Bron: Ctgb.

Binnen de Gewasbeschermingsverordening wordt onderscheid gemaakt in 4 verschillende typen werkzame stoffen:

  • Werkzame stoffen die in aanmerking komen voor vervanging
  • “Normale” werkzame stoffen
  • Laag risico stoffen
  • Basisstoffen

Met laag risico stoffen en basisstoffen worden stoffen bedoeld die in de basis een verminderd risicoprofiel met zich meebrengen. Middelen op basis van deze stoffen worden vaak laag risico gewasbeschermingsmiddelen genoemd.

Laag risico stoffen zijn werkzame stoffen waarvoor uit de evaluatie blijkt dat zij een laag risico hebben. Voor de goedkeuring van deze stoffen geldt de normale beoordelingsprocedure. Of een stof een laag risicoprofiel heeft, blijkt uit het beoordelingsproces. Er is dus geen aparte aanvraag- dan wel beoordelingsprocedure voor laag risico stoffen. Er is ook geen aparte aanvraagprocedure voor middelen op basis van deze werkzame stoffen, een ‘normale’ toelating voor deze middelen blijft vereist.

Op dit moment wordt op Europees niveau gewerkt aan een geharmoniseerde interpretatie van laag risico stoffen, waar Nederland actief aan deelneemt. Wanneer hierover op Europees vlak overeenstemming is bereikt, kunnen werkzame stoffen aan het eind van een ‘normaal’ aanvraagtraject goedgekeurd worden als laag risico stof. Een groot voordeel voor aanvragers is dat de werkzame stof voor 15 jaar wordt geplaatst in plaats van de normale 10 jaar, hierdoor wordt ook de maximale toelatingsperiode voor middelen op basis van deze stoffen groter, tot maximaal 15 jaar.

Er zijn nog geen stoffen goedgekeurd door de Europese Commissie die als laag risico zijn bestempeld. Daarmee zijn momenteel nog geen toelatingen mogelijk voor zogenaamde laag risico gewasbeschermingsmiddelen.

Basisstoffen
zijn stoffen die niet hoofdzakelijk als gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, maar toch van waarde kunnen zijn voor de bescherming van gewassen. Het gaat hierbij om stoffen die niet als gewasbeschermingsmiddel op de markt worden gebracht. Basisstoffen dienen bij de Europese Commissie te worden aangevraagd en een toelating wordt voor de gehele EU afgeven en voor onbepaalde tijd. Inmiddels is in maart 2014 de eerste basisstof (chitosan hydrochloride) op Europees niveau toegelaten.

Lees meer over laag risico biociden en de Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen (RUB) >