Cursus

Cursus Landbouw en waterkwaliteit

Ben je betrokken bij de waterkwaliteit in het landelijk gebied en de invloed van de landbouw hierop? En wil je meer weten over haalbare maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren? In deze cursus krijg je inzicht in de bodemprocessen, hun invloed op de waterkwaliteit en de invloed van het agrarisch management op de uit- en afspoeling van nutriënten. Ook is er ruimte voor jouw eigen casuïstiek.

Organisator Wageningen Academy
Duur 2 dagen
Format Op locatie
Credits Certificaat

Deze cursus wordt herzien.
Je kunt alvast interesse tonen.

Wat leert u tijdens deze cursus?

Na het volgen van deze cursus:

 • Ben je op de hoogte van de belangrijkste bodemkringlopen: fosfaat, stikstof, koolstof en organische stof.
 • Heb je inzicht in de agrarische praktijk en afwegingen die een rol spelen in het agrarisch management door bijdragen van agrariërs.
 • Ben je op de hoogte van de wet- en regelgeving rond nutriënten, waaronder de meststoffenwet.
 • Ben je in staat om de invloed van maatregelen in te schatten op de vastlegging en afvoer van organische stof en nutriënten in relatie tot agrarische grondgebruik, grondsoort en waterhuishouding.

Voor wie is deze cursus?

Deze cursus is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn op het grensvlak bodem, water(kwaliteit) en landbouw, zoals: een hydroloog, beleidsmedewerker bodem, water, landbouw en/of landelijke gebied of specialist waterkwaliteit en aquatische ecologie bij een provincie, een waterschap, een drinkwatermaatschappij of een ingenieursbureau.

Programma en onderwerpen

Deze cursus gaat dieper in op de rol van de bodem en de invloed van het agrarisch management op de uit- en afspoeling van nutriënten. Onderdeel hiervan is het denken in kringlopen van nutriënten in relatie tot bodemeigenschappen, agrarische bedrijfsvoering en de meststoffenwet.

 • Doe actuele status van de landbouw in Nederland, en de rol van de bodem daarin.
 • Doe meer kennis op over processen in de bodem, de rol van de belangrijkste kringlopen.
 • Leer welke metingen je kunt (laten) uitvoeren.
 • Kansen vanuit de beleidscontext en relevante wet- en regelgeving op dit vlak.

Daarnaast dagen wij je uit om jouw kennisvraag of eigen casus aan te dragen en in gesprek met deskundigen en medecursisten samen op zoek te gaan naar antwoorden, nieuwe inzichten of best practices.

  Cursusleiders

  De cursusleiders zijn Dr.ir. G. H. (Gerard) Ros, Nutriënten Management Instituut/Wageningen Environmental Research en Prof.dr.ir. W. (Wim) de Vries, Wageningen Environmental Research.

  Blijf op de hoogte

  Door interesse te tonen, stellen we je op de hoogte zodra de cursus open gaat voor inschrijving. Voor vragen over de cursus kun je contact opnemen met de programmamanager Janine Quist.