Cursus

Cursus Natura 2000 en het regionale beleid

Organisator Wageningen Academy
Datum

wo 20 maart 2013 tot do 21 maart 2013

De toekomst van natuur

Door de bezuinigingen en de politieke koers in Nederland is het natuurbeleid sterk onder druk komen te staan. De verschuiving van de verantwoordelijkheid voor natuurbehoud en natuurontwikkeling van het Rijk naar de regio en het private domein creëert nieuwe uitdagingen, maar ook kansen. Uitdagingen, want er is minder geld, er gelden strenge Europese doelstellingen en in de uiteenlopende lokale ontwikkelingen heeft natuur niet altijd de hoogste prioriteit. Daarnaast gaan de nieuwe Natuurwet en de (in ontwikkeling zijnde) Omgevingswet nieuwe spelregels opleggen aan alle betrokkenen. Het is nu aan regionaal werkende professionals op zoek te gaan naar de kansen: nieuwe samenwerkingsverbanden, een integrale aanpak, andere invalshoeken? Kortom, de regio staat voor complexe en lastige keuzes om naast het bevorderen van economisch getinte ontwikkelingen, ook een volwaardige plek te kunnen geven aan natuur en landschap. De masterclass Natura 2000 en het regionale beleid geeft u de handvatten om die volwaardige plek mogelijk te maken en het regionale beleid efficiënt en effectief in te zetten.

De masterclass behandelt

De masterclass Natura 2000 en het regionale beleid heeft tot doel regionaal werkzame ambtenaren, bestuurders en medewerkers van maatschappelijk nauw betrokken organisaties te faciliteren in hun nieuwe rol om natuur en Natura 2000 te realiseren en het beheer helpen verder te ontwikkelen. In deze nieuwe rol zal men steeds meer rekening moeten houden met de wensen van de regionaal vaak sterk overvraagde ruimte en de internationale, veelal als afstandelijk ervaren Europese context. In de masterclass wordt een grote diversiteit aan onderwerpen behandeld. Relevante mijlpalen en historische ontwikkelingen passeren de revue. U krijgt inzicht in vigerende wet- en regelgeving en de speelruimte die deze u als professional in de praktijk biedt. U maakt kennis met de visie van experts op diverse, recente ontwikkelingen. Daarnaast wordt een toekomstperspectief aangereikt, waarbij onder andere wordt stilgestaan bij nieuwe samenwerkingsvormen. De masterclass is interactief en biedt een voedingsbodem voor nieuwe ideeën, mede omdat verschillende partijen bij elkaar komen. Gedurende de masterclass is er veel ruimte voor persoonlijke contacten. Dit biedt u tevens de kans uw professionele en persoonlijke netwerk verder uit te bouwen.

Doelgroep

De masterclass richt zich op professionals werkzaam bij gemeenten, provincies, ministeries, waterschappen, ingenieurs- en adviesbureaus en gelieerde partijen. Ook mensen werkzaam in het onderwijs en/of onderzoek rondom natuurbehoud en -ontwikkeling vallen binnen de doelgroep. Van de deelnemers wordt een hbo/wo- niveau verondersteld.