Cursus gebiedsgerichte ontwikkeling

Cursus

Cursus gebiedsgerichte ontwikkeling

Bij gebiedsgerichte ontwikkeling staat het gebied centraal, wordt een integrale kijk gevraagd en vormt het ontwikkelproces een voortdurende zoektocht naar samenwerking en coproductie.

Organisator Wageningen Academy
Datum

wo 12 november 2014

Essentie van gebiedsgerichte ontwikkeling

Door bij de ontwikkeling van een project het omliggende gebied in ogenschouw te nemen ontstaan kansen voor synergie. Het benutten van deze kansen kan de haalbaarheid en het resultaat van het eigen project ten goede komen. Belangrijk daarbij is dat integraal naar het gebied in kwestie wordt gekeken: vanuit ruimtelijk en infrastructureel perspectief, maar ook vanuit bestuurlijk, economisch, maatschappelijk en ecologisch perspectief. Een integrale kijk leidt tot inzicht in de diverse partijen en belangen die invloed uitoefenen op de eigen projectdoelstellingen. Op basis hiervan begint de zoektocht naar de juiste samenwerkingspartners. Dit keuzeproces en de gezamenlijke realisatie van doelstellingen brengt valkuilen met zich mee en vraagt om specifieke competenties om het proces in goede banen te leiden.

Het doel van de cursus Gebiedsgerichte Ontwikkeling is het versterken van de kennis, vaardigheden en gedrag die benodigd zijn bij de ontwikkeling en realisatie van gebiedsopgaven waarbij diverse projecten en betrokkenen vanuit verschillende disciplines betrokken zijn. De cursus Gebiedsgerichte Ontwikkeling geeft u op een concrete en direct toepasbare manier houvast in een omgeving waarin veel in beweging is. U leert om integraal naar een gebiedsopgave te kijken en de diverse perspectieven en belangen aan elkaar te koppelen. Wij geven u daarbij inzicht in de kansen én valkuilen. U leert hoe u budgetten van verschillende beleidsagenda’s in een gebied kunt koppelen en benutten. Centraal staan dilemma’s rondom loyaliteit, geschakelde besluitvorming en ontwikkeling en behoud van draagvlak.

In de leergang wordt zeer concreet ingegaan op uw eigen project(en), waar u op dat moment mee bezig bent. Ons streven is dat u na elke bijeenkomst het geleerde onmiddellijk kunt toepassen in uw eigen werkpraktijk.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor de professional die meer grip wil krijgen op zijn/haar handelen in gebiedsgerichte ontwikkeling. Als u uw competenties op het gebied van innovatief handelen, anticiperen, flexibiliteit, netwerkvaardigheden, omgevingsbewustzijn, omgevingsmanagement en organisatiesensitiviteit wilt versterken, bent u in deze cursus op de juiste plaats.

Specifiek richt de cursus zich op projectleiders, adviseurs, omgevingsmanagers en planvormers, werkzaam bij gemeenten, provincies, waterschappen, ingenieurs- en adviesbureaus en aannemers.