Nieuws

De Marke start bioraffinage van rundermest

Gepubliceerd op
16 augustus 2012

Op melkveeproefbedrijf KTC De Marke van Wageningen UR Livestock Research is een nieuwe bioraffinage-installatie in bedrijf genomen.

Met behulp van een hydrolysetank verkleint deze nieuwe installatie eerst de organische stof in de mest, waarna deze in de vervolgstap wordt vergist. Dit verbeterde proces zorgt voor een hogere biogasproductie en een betere ontsluiting van de beschikbare mineralen in de mest. Door een gezamenlijke investering van het Interreg IVb-project DAIRYMAN en Fermtech Systems BV kan De Marke nu onderzoek doen naar het functioneren van deze installatie in de praktijk. Tijdens een open dag op 30 augustus kan iedereen het systeem komen bekijken.

Bioraffinage01.jpg

Bioraffinage op het melkveebedrijf

De toepassing van bioraffinage in de melkveehouderij is nieuw en past bij het streven van Knowledge Transfer Centre (KTC) De Marke om de mineralen uit mest zo goed mogelijk te benutten. De Marke wil met het bioraffinagesysteem vooral de stikstofbenutting van dierlijke mest verder verhogen dan met de bestaande mestvergister mogelijk is. De installatie vervangt de oude mestvergister van De Marke die 10 jaar dienst heeft gedaan en daarmee een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het onderzoek naar mestverwerking in de praktijk.

Verbeterd rendement in twee stappen

Een hoge stikstofbenutting is mogelijk door zo veel mogelijk organisch gebonden stikstof in dierlijke mest om te zetten in minerale stikstof. In onbewerkte mest is 55-60% van de stikstof organisch gebonden. Bestaande mestvergisters verlagen dat percentage naar 45-50%. De nieuwe bioraffinage-installatie moet dit nog verder verlagen door de afbraak van organische stof in twee stappen te doen. De eerste stap verkleint de organische verbindingen (hydrolyse). De tweede stap vergist deze verbindingen met een volledige omzetting naar methaan (fermentatie). In de huidige mestvergisters gebeurt dat allemaal in één silo, waarbij beide biologische processen elkaar enigszins tegenwerken. Bij bioraffinage vinden de processen in aparte silo’s plaats, waardoor optimalisatie van ieder proces apart mogelijk is. Het digestaat dat overblijft na vergisting wordt vervolgens gescheiden in een dikke en dunne fractie. In de dunne fractie vindt als laatste een chemische mestscheiding plaats waarmee fosfaat kristalliseert en neerslaat als struviet (magnesium-ammonium-fosfaatkristallen). Het verwachte resultaat van deze bioraffinage-installatie is, naast een hoger aandeel minerale stikstof en een aparte fosfaatmeststof, een hogere biogasproductie en vermoedelijk zuiverder methaangas. Daarnaast is de verwachting dat de methaangasemissie (broeikasgasemissie) hiermee afneemt.

Praktijkonderzoek naar bioraffinage noodzakelijk

Onderzoek op praktijkschaal is nodig om te bepalen of het systeem daadwerkelijk bijdraagt aan een efficiëntere benutting van minderalen uit mest. Fermtech Systems BV, die de installatie heeft ontwikkeld, gaat samenwerken met onderzoekers van Wageningen UR Livestock Research en Plant Research International om het proces in de installatie goed in de vingers te krijgen. Aansluitend zal de analysemethode van S&M systems BV worden gebruikt om te kijken naar het effect van het systeem op de mineralenstromen van een melkveehouderij. Bij deze methode wordt het gehele afbraakproces in kaart gebracht en kan gekeken worden naar de efficiëntie van de installatie. De onderzoekers zullen tevens veldproeven starten om de stikstof- en de fosfaatbenutting uit de eindproducten te bepalen en bestuderen wat het effect is van het wegvangen van organische stof uit de mest op de ontwikkeling van het organisch-stofgehalte in de bodem. Tot slot worden ook de gasvormige verliezen onderzocht. De raffinage mag namelijk niet tot meer ammoniakvervluchtiging of lachgasemissie leiden.

Betrokken partijen

Het raffinagesysteem is een gezamenlijke investering van het EU Interreg IVb-project DAIRYMAN en Fermtech Systems BV. In DAIRYMAN zijn schoon produceren en een duurzame bijdrage aan de energiebehoefte daarbij belangrijke thema’s. DAIRYMAN werkt in Nederland nauw samen met Koeien & Kansen waar De Marke het centrale proefbedrijf van is.

Bezoeken van de installatie

Op 30 augustus 2012 organiseert De Marke van 9.30 tot 16.00 uur een open dag. Naast het bioraffinagesysteem en de mestscheiding is dan ook het ruwvoerplatform te bezichtigen. Aanmelden hiervoor is niet noodzakelijk. Op andere dagen is het mogelijk om via een excursie De Marke te bezoeken. Hiervoor kunt u een afspraak maken via tel: 0575-467323. U vindt De Marke aan de Roessinkweg 2, 7255 PC in Hengelo.