Nieuws

De Marke wil klimaatneutrale melkproductie

Gepubliceerd op
29 november 2012

Melkveeproefbedrijf De Marke werkt al jaren met succes aan het verminderen van de milieubelasting van de melkveehouderij. Het proefbedrijf loopt voorop als het gaat om het sluiten van mineralenkringlopen, maar wil nu ook klimaatneutraal melk produceren door het aanpakken van emissies van broeikasgassen.

Analyse maakt duidelijk dat de lachgas- en directe CO2-emissies al laag zijn. En met de productie van biogas is ook de methaanemissie uit de mestopslag al aangepakt. Alleen de methaanemissie uit pens en darm is nog hoog en blijkt direct te maken te hebben met de graskwaliteit. Een verbetering van de ene parameter kan echter een verslechtering betekenen van een andere parameter. Daarom hebben de onderzoekers van Wageningen UR (University & Research centre) een stappenplan opgesteld dat moet leiden tot een maximale reductie van de broeikasgasemissie, maar met behoud van de reeds behaalde milieuresultaten. Dit onderzoek op De Marke wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en het Productschap Zuivel.

De onderzoekers maakten een overzicht van bestaande effectieve maatregelen om emissies te verminderen. Vervolgens selecteerden zij alleen de maatregelen waarvan bekend is dat zij geen nadelige effecten hebben op andere milieudoelen. Het stappenplan, dat moet leiden tot een vermindering van emissies van methaan (CH4) en lachgas N2O, bestaat uit de volgende aanvullende maatregelen:

  1. Kunstmestgift voor beter verteerbaar gras (CH4)
  2. Afvangen van methaan tussen stal en opslag (CH4)
  3. Nitraat/sulfaat toevoegen aan voer (CH4)
  4. Toevoegmiddelen aan kuilgras (N2O)
  5. Optimaliseren van mestvergisting (N2O)
  6. Kneuzen kuilgras (CH4 + N2O)
  7. Langere levensduur melkvee met robuustere koe (CH4 + N2O)
  8. Optimaliseren van mestscheiding (CH4 + N2O)

De Marke gaat vervolgens deze maatregelen implementeren en in de context van een stabiel bedrijfssysteem onderzoeken of ze inderdaad emissies verminderen zonder nadelige neveneffecten. De onderzoekers zullen het effect van de maatregelen op de gehele bedrijfskringloop inzichtelijk maken door de N-, P- en C-kringloop van De Marke te analyseren.

Geen afwenteling

Vanzelfsprekend mag dit onderzoek niet ten koste gaan van de eerder bereikte milieudoelen voor de uitspoeling van nitraat en fosfaat en de emissie van ammoniak. Voor melkveeproefbedrijf De Marke betekent dit een voortdurende zoektocht naar innovaties die leiden tot een zo laag mogelijke milieubelasting per liter geproduceerde melk. De rapportage die geleidt heeft tot het stappenplan beschrijft niet alleen mogelijkheden om de broeikasgasemissies te verminderen, maar ook keuzes en afwegingen die gemaakt moeten worden om afwenteling naar andere milieudoelen te voorkomen. De beschreven afwegingen en de realisatie van het stappenplan op De Marke kunnen melkveehouders inspireren om keuzes te maken voor hun eigen bedrijfsvoering. Immers, ook de Nederlandse (melk)veehouderij moet bijdragen aan de reductie van de nationale emissies van broeikasgassen. De Marke gaat echter nog een stap verder: streef naar een klimaatneutrale melkveehouderij door een maximale reductie van de broeikasgasemissie en compenseer de overgebleven onvermijdelijke emissies door productie van groene energie.

Gratis downloaden

Het Koeien & Kansen-rapport 66: ‘Klimaatneutrale melkveehouderij op proefbedrijf De Marke; Stappenplan om broeikasgasemissie te minimaliseren’, is gratis te downloaden van www.koeienenkansen.nl. Een gedrukt exemplaar is te bestellen bij het secretariaat van Koeien & Kansen, 0320 – 293302.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jolanda Jansen, persvoorlichter Wageningen UR Livestock Research (tel. 0320-293341) of Léon Šebek, onderzoeker (tel. 0320-293424).