De natuur bouwt mee Wageningen World

Nieuws

De natuur bouwt mee

Gepubliceerd op
10 juni 2013

Het magazine Wageningen World schrijft over het grootschalige project “Bouwen met natuur”, waarbij de natuur wordt ingezet om de risico’s van golfslag en zeespiegelstijging het hoofd te bieden.

Oesterrif in Bangladesh

Voor de kust van Bangladesh is een kunstmatig oesterrif aangelegd dat niet alleen de golfslag breekt, maar ook de zandafslag van de kust tegengaat. Hierdoor kunnen mangrovebossen herplant worden die kunnen dienen als extra kustverdediging, maar ook goed zijn voor natuur- en economische ontwikkeling omdat het de kraamkamers van tropische zeevissen zijn.

Oesters als kustbescherming

Door aangelegde oesterriffen in de Oosterschelde trekt er minder zand weg van de platen en slikken. Hierdoor kunnen trekvogels weer foerageren in de Zeeuwse wateren. Op zo’n rif van oude oesterschelpen hechten zich kleine oestertjes die zich aanpassen aan de omstandigheden en meegroeien met de hoogte van de zeespiegel. Hierdoor ontstaat er een natuurlijk rif van oesters.

Golfremmende wilgendijk

In de polder Noordwaard in Werkendam zijn wilgen geplant die de golfslag breken. Dijkverhoging is daardoor overbodig geworden en het uitzicht blijft gehandhaaft. Doordat er in het ontwerp intensief is samengewerkt met betrokkenen liep de besluitvorming soepel en snel.

Zoutwaterwerend Balance island

Door de aanleg van een ‘balance island’ in zee voor het Haringvliet, kan de overgang tussen zout en zoet water geleidelijker plaatsvinden en worden gevolgen van verzilting door zout water beperkt.

Overal ter wereld bouwen met natuur

Vooral in kwetsbare drukbevolkte delta’s is de veiligheid vaak in het geding. Zo bleek na de orkaan Katrina dat de gebieden waar moerassen als buffers hadden gediend, minder schade hadden. Ook in hedendaagse ontwikkelingshulp kan bouwen met natuur meer marktgerichte hulp bieden. Het oesterrif in Bangladesh laat zien dat het een betaalbare en natuurvriendelijke kustverdeding kan bieden.