Testimonial

Deltafacts leggen kennis over waterveiligheid en zoetwatervoorziening bloot

Waterschappen zorgen in Nederland voor de waterveiligheid en voldoende en schoon water. Om die taken nu en in de toekomst goed uit te kunnen voeren, is veel kennis nodig. STOWA, het kenniscentrum van de waterschappen, maakt de kennis over belangrijke onderwerpen toegankelijk via kennissheets: Deltafacts. STOWA heeft Wageningen Environmental Research opdracht gegeven om deze samen met Deltares te ontwikkelen.

Michelle Talsma, programmaleider Deltaproof bij STOWA.
Wageningen Environmental Research heeft veel kennis in huis. Het is de kunst om deze te vertalen naar praktische toepassing in de praktijk.
Michelle Talsma, programmaleider Deltaproof bij STOWA.

Al ruim zeven eeuwen regelen waterschappen de waterhuishouding in Nederland. Zij zorgen voor ‘droge voeten’ en voor voldoende zoet water in heel het land. De taken van het waterschap worden steeds complexer en vereisen veel kennis. Door klimaatverandering veranderen de omstandigheden bovendien. Het Kennisprogramma Deltaproof van Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer verzamelt samen met waterschappen én met instituten als Wageningen Environmental Research (Alterra) kennis rond waterveiligheid en zoet water. Die kennis wordt vervolgens gebundeld kennissheets: Deltafacts. In elke Deltafact staat één onderwerp centraal.

Houvast

Michelle Talsma is programmaleider Deltaproof bij STOWA. Zij legt graag het hoe en waarom van de Deltafacts uit: “De Deltafacts gaan over onderwerpen die alle waterschappen aangaan. Bijvoorbeeld over hoe je de bodem effectiever als waterbuffer kunt gebruiken of wat je moet doen om bij overstroming de vitale infrastructuur in tact te laten. Over veel onderwerpen is wetenschappelijke informatie ontwikkeld. Alleen: hoe breng je die informatie bij elkaar en wat is de essentie? De Deltafacts bieden beleidsmakers en inhoudsdeskundigen houvast. De informatie is snel scanbaar. Wie echt van de hoed en de rand wil weten, vindt per onderwerp de links naar achterliggende informatie.”

Toonaangevende kennis

Om er zeker van te zijn dat de Deltafacts gebaseerd zijn op de best mogelijke informatie, ging STOWA in zee met Deltares en Wageningen Environmental Research. Talsma: “Beide kennisinstituten beschikken over toonaangevende kennis over waterbeheer, waarbij Wageningen Environmental Research zich wat meer op ecologische en landbouwaspecten richt en Deltares meer op de techniek. Eerst hebben we waterschappen gevraagd met welke kennisvragen zij zitten en welke urgent zijn om op te pakken. Vervolgens hebben we Wageningen Environmental Research en Deltares gevraagd bestaande kennis te ontsluiten en waar nodig nieuwe kennis te ontwikkelen. Gaandeweg ontstond het idee om de kennis via Deltafacts aan te bieden aan de waterbeheerders en aan andere geïnteresseerden, zoals LTO en gemeenten.”

De kennissheets, die naast tekst ook veel filmpjes, plaatjes, literatuurvermeldingen en links bevatten, zijn via internet te raadplegen op www.deltafacts.nl. De voorlopige oogst bestaat uit ruim twintig Deltafacts. Er zitten volgens Talsma meer sheets in de pijplijn. “Maar we waken ervoor dat het een ‘ondoordringbaar bos’ aan Deltafacts wordt. Het moet voor de gebruiker duidelijk zijn welke kennissheet antwoord biedt op zijn of haar vragen.”

Samenwerking met Wageningen Environmental Research

Over de samenwerking met Wageningen Environmental Research is Talsma zeer te spreken. “We werken niet voor niets veel met Wageningen Environmental Research samen. Behalve dat ze veel kennis in huis hebben, kent de projectleider van Wageningen Environmental Research de wereld van de waterschappen goed. Waterschappen hebben behoefte aan mensen die wetenschappelijke kennis kunnen vertalen naar praktische toepassingen."