Nieuws

Doppenclassificatiesysteem in fruitteelt wereldprimeur

Gepubliceerd op
3 juli 2012

De afgelopen jaren ontwikkelden Plant Research International (PRI) en Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO), beide onderdeel van Wageningen UR, een spuitdoppenclassificatiesysteem voor de fruitteelt. Dit wereldwijd eerste classificatiesysteem voor de fruitteelt, deelt spuitdoppen op basis van de druppelgrootte-verdeling in de spuitwolk, in diverse drift reducerende klassen. Op deze manier is het mogelijk op een relatief eenvoudige manier nieuwe en bestaande doppen in te delen in driftreductieklassen. Door gebruik te maken van de indeling kunnen fruittelers eventuele drift verder voorkomen.

Spuitdoppen

Veldmetingen lieten zien dat spuitdoppen op basis van de fractie fijne druppels in de spuitnevel heel goed in groepen in te delen zijn, voor vermindering van drift. De maximaal haalbare driftreductie voor een bepaalde dop is afhankelijk van de afstand tot de buitenste bomenrij/boomgaard.

De spuitdoppen zijn ingedeeld in de driftreductieklassen 50%, 75%, 90% of 95% . Om invulling te geven aan de wens naar nog hogere driftreductieklassen (95, 97,5 en 99 procent driftreductie) in de fruitteelt is verder onderzoek nodig.

De Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT)  heeft het uitgevoerde onderzoek positief beoordeeld. Daarmee is het  doppenclassificatiesysteem voor de fruitteelt sinds april 2012 formeel erkend. De doppen op de lijst ‘driftarme doppen’ kunnen gebruikt worden binnen maatregelpakketten voor het LOTV (Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij), en voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen (via het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)). Uit een recent persbericht van de TCT blijkt dat dopclassificatie driftreductie spuitdoppen in de fruitteelt nu is ingevoerd.

Het onderzoek is opgezet in samenwerking met en mede gefinancierd door Ministerie van  Economische Zaken, Landbouw & Innovatie EL&I (voorheen LNV) vanuit het beleidsondersteunend onderzoek (thema Emissiereductie, onderdeel Dopclassificatie Fruitteelt, BO-12-07-003-001), Nederlandse Fruittelers Organisatie, Productschap Tuinbouw, Waterschappen (Rivierenland, De Stichtse Rijnlanden, Zeeuwse Eilanden (nu Scheldestromen), Brabantse Delta, Zuiderzeeland), Federatie Agrotechniek, Spuitmachine-fabrikanten en Spuitdoppenfabrikanten. Ook de gewasbeschermingsmiddelenindustrie (Nefyto) ondersteunt dit onderzoek.

Meer informatie:

Rapporten: