Nieuws

Duurzaam omgaan met water centraal op Kennisdag Water

Gepubliceerd op
15 oktober 2013

Moet elk bedrijf straks beschikken over een zuiveringsinstallatie of is dit alleen nodig bij gebruik van specifieke middelen? Helpt gebiedsgerichte duurzaam omgaan met water bij de emissiebeperking van gewasbeschermingsmiddelen? Op deze en andere vragen werd antwoord gegeven op de Kennisdag Water van Wageningen UR Glastuinbouw en LTO Groeiservice op dinsdag 8 oktober.

De druk bezochte bijeenkomst door o.a. telers, beleidsmakers, adviseurs, toeleveranciers en waterschappers bestond uit verschillende workshops en rondleidingen langs kasproeven en posters. Daarnaast werd het IDC Water feestelijk geopend door Ron van der Helm (Provincie Zuid-Holland) en Ewald van Vliet (gemeente Lansingerland).

Workshops

Gebiedsgericht duurzaam omgaan met water

In verschillende gebiedsgerichte projecten wordt samengewerkt met als doel binnen een bepaald gebied effectief en efficiënt om te gaan met water. Duurzaamheid staat daarbij centraal. Sigrid Scherrenberg (Evides) gaf de bezoekers uit dat binnen het project Delft Blue Water effluent water van de rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt opgewerkt tot uitstekend gietwater voor de glastuinbouw. Bart Scholten (TOM) gaf een toelichting op de stand van zaken binnen het project Nieuw Prinsenland. Lees meer over deze workshop.

Eisen aan gietwaterkwaliteit

Gietwater moet langer worden gerecirculeerd. Langer recirculeren betekent minder lozing van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten. Welke stoffen kunnen er nog meer in het recirculatiewater zitten die de plantengroei kunnen bedreigen en die door recirculatie gaan ophopen? Ines van Marrewijk van Groen Agro Control ging in op het onderzoek om grenswaarden te bepalen van diverse stoffen die in het gietwater aanwezig kunnen zijn. Bram van der Maas van Wageningen UR Glastuinbouw besprak het onderzoek naar zware metalen in het condenswater van WKK’s. Lees meer over deze workshop.

Bodemvochtgehalte sensoren

De vraag naar mogelijkheden en hulpmiddelen om de water- en meststoffengift bij grondgebonden glasteelten efficiënter te kunnen sturen groeit. Achterliggende drijfveren zijn een beter en kosteneffectiever gebruik van meststoffen, maar ook de eis van de Kader Richtlijn Water (KRW) dat er in 2027 geen mest- en gewas-beschermingsmiddelen meer mogen uitspoelen naar het grond- en/of oppervlaktewater. Bodemvochtgehalte sensoren zijn (naast modellen voor gewasverdamping en -uitspoeling of een lysimeter) een middel voor grondtelers om een optimale water- en meststoffengift een kwalitatief beter product te realiseren. Lees meer over deze workshop.

Zuiveringstechnieken ter behoud van het gewasbeschermingsmiddelpakket

Gewasbeschermingsmiddelen mogen, al dan niet via het spuiwater, niet meer in het oppervlaktewater en/of de riolering worden geloosd. Volgens de tweede nota duurzame gewasbescherming wordt zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2016, de toepassing van een zuiveringstechniek verplicht. In deze workshop werd het achterliggende beleid uitgelicht door Maritza van Assen (Nefyto) en Tom Smit (Bayer Crop Science). Ellen Beerling (Wageningen UR Glastuinbouw) lichtte toe hoe zuiveringstechnieken kunnen bijdragen en hoe deze momenteel worden getest.

Baten van duurzame productie

Om een juiste inschatting te maken van de haalbaarheid en betaalbaarheid van emissiebeperkende maatregelen en duurzame productiewijzen, is het belangrijk niet alleen naar de kosten te kijken, maar ook inzicht te hebben in de baten. Het gaat bij die baten om kostenbesparingen op bedrijfsniveau, maar ook om voordelen in de keten en kostenbesparing voor de maatschappij. Tomatenteler Peter Duijvesteijn en onderzoeker Marc Ruijs (Wageningen UR Glastuinbouw en LEI) gingenmet elkaar over dit onderwerp in discussie. Lees meer over deze workshop.