Project

Duurzame zeescheepvaart - Clean seas

Het Maritiem Kennis Centrum (MKC) is het thematisch netwerk ‘Clean Seas’ gestart. Doel is om de kennisuitwisseling tussen industrie en kennisinstellingen te stimuleren en initiatieven te bundelen.

Zo kan in lijn met het Europees Maritiem Beleid gewerkt worden aan de vergroening van de zeescheepvaart.

IMARES nam 49 projecten over duurzame scheepvaart onder de loep. Daaruit werd de conclusie getrokken dat gasvormige emissies, ballastwater, onderwatergeluid en milieuindices de actuele onderwerpen zijn. Vervolgens organiseerde IMARES samen met de partners een vijftal workshops over deze onderwerpen. In de workshops zijn presentaties gehouden over techniek en ontwikkelingen. Via discussies is er geanalyseerd waar behoefte aan is en waar verder onderzoek naar gedaan moet worden. De workshops van het Clean Seas thematisch netwerk zijn door de deelnemers als zeer positief en waardevol ervaren omdat ze hebben bijgedragen aan een doelgerichte uitwisseling van kennis die normaal gesproken binnen de bedrijven en instellingen blijft. Ook de initiatie van nieuwe projecten is voor een belangrijk deel voortgekomen uit de onderlinge contacten van bedrijven en instellingen bij de diverse themabijeenkomsten.

Thematisch netwerk

Met het Maritiem Beleid zet de Europese Unie in op een groeiende en economisch sterke maritieme sector. Voorwaarde voor deze groei is een duurzame ontwikkeling van de sector. Een brede benadering, waarbij alle emissies van schepen in zijn geheel meegenomen wordt is hierbij als voorwaarde gesteld. Nieuwe onderwerpen zoals onderwatergeluid en introductie van exotische soorten door aangroei op de romp komen hierdoor op de agenda van de lidstaten.

Het doel van het thematisch netwerk is om maritieme technologische ontwikkeling richting te geven door kennis en informatie die nu specifiek bij kennisinstellingen, overheden en maritieme bedrijven aanwezig is te delen en beschikbaar te maken. Uiteindelijke doel is om door middel van het initiëren van gezamenlijke ontwikkelingsactiviteiten, de ontwikkeling van een integrale benadering van de verduurzaming van de zeescheepvaart te stimuleren.

Om deze doelen te realiseren zijn er in 2010/2011 vijf bijeenkomsten georganiseerd, bedoeld voor o.a. overheid, kennisinstellingen, rederijen, werven en toeleveranciers. Om helder te krijgen welke onderwerpen aandacht behoeven om de sector de komende jaren verder te helpen is een inventarisatie naar innovatieve studies uitgevoerd en vergeleken met toekomstige ontwikkelingen. Het resultaat van deze inventarisatie wordt beschreven in rapport ‘Clean Seas Maritime Technology Network: Inventarisatie uitgevoerde studies'.

Bijeenkomsten

In de bijeenkomsten zijn presentaties gehouden over techniek en ontwikkelingen. Via discussies is er geanalyseerd waar behoefte aan is en waar verder onderzoek naar gedaan moet worden.

Indices voor milieuprestatie

Indices voor milieuprestaties: nut, noodzaak en verdere ontwikkeling

16 sep 2010

Efficiëntie van schepen en emissies naar de lucht

Efficiëntie van schepen en emissies naar de lucht: welke wetgeving komt eraan en wat wordt er ontwikkeld?

17 nov 2010

Onderwatergeluid zeescheepvaart

Onderwatergeluid zeescheepvaart: emissies, effecten, maatregelen en toekomstig beleid

20 januari 2011


Emissiereductie

Emissiereductie: Opkomende technologieën op emissies naar het water te reduceren: wat zijn urgente emissies en welke technologische oplossingen zijn beschikbaar?

20 januari 2011

Workshop Environmental Indices

Workshop Environmental Indices

19 januari 2011