Project

Economisch Weiden

Wat is het economisch rendement van weidegang op moderne melkveebedrijven die verder opschalen, automatisch melken en werken met personeel? En hoe kan je het rendement uit gras en weidegang verder verhogen?

Het project Economisch Weiden bestaat uit 5 deelonderzoeken:

1. Analyse data boekhoudkantoren (contact: Henk Hogeveen)

Verschillende boekhoudkantoren en adviesbureaus hebben data aangeleverd van melkveebedrijven. Uit data-analyses van deze economische cijfers moet helder worden aan welke knoppen de veehouder moet draaien om het rendement van weidegang te vergroten bij diverse schaalgroottes en in relatie tot robotisering.

2. Kostprijsverschillen weiden tussen verschillende type bedrijven (contact: Idse Hoving)

Met het bedrijfsbegrotingprogramma BBPR worden toekomstscenario’s doorgerekend voor het economisch voordeel van weiden. Scenario’s die worden doorgerekend zijn:

  • Grote koppel
  • Automatisch melken met weidegang
  • Hogere of lagere melkproductie 
  • Meer of minder (geen) maïsteelt.
  • Nieuwe mestbeleid

3. Parels en puzzels voor zorgeloos weiden (contact: Maarten Vrolijk)

Via het netwerk van de MelkveeAcademie worden bij succesvolle weiders met een goed inkomen de sleutelfactoren voor succes en belangrijkste aandachtspunten voor beweiding met grote koppels en automatische melksystemen in kaart gebracht.

4. Factoren in het management die rendement weidegang bepalen (contact: Ton Derks)

Op basis van de belangrijkste variabelen voor economisch rendement door weidegang (bijv grasproductie per ha, aandeel gegraasd gras in rantsoen, keuze beweidingssysteem) wordt onderzocht hoeveel (meer) melkveehouders kunnen gaan verdienen door weidegang te optimaliseren.

5. Strategieën voor 2025 (contact: Jelle Zijlstra)

Verkennend onderzoek naar de mogelijkheden om Ierse beweidingssystemen te implementeren in Nederland, inclusief het perspectief van zo’n op Ierse leest gebaseerd beweidingssysteem in 2025.

De resultaten van het project, in de vorm van een rapport per deelonderwerp, worden begin 2013 opgeleverd en beschikbaar gemaakt via de website van Wageningen Livestock Research en Stichting Weidegang.