Nieuws

Een eenvoudige manier om de bodemkwaliteit van natuurgebieden te bepalen

Gepubliceerd op
16 januari 2012

Er bestaat in Nederland brede consensus dat de slechte natuurkwaliteit op veel plaatsen een direct gevolg is van een slechte abiotische kwaliteit.

ImageCA1YTJH1.jpg

Voor het bereiken van natuurdoelen is het daarom belangrijk informatie te hebben over de milieukwaliteit. Daarvoor heeft Alterra, onderdeel van Wageningen UR, een nieuwe, eenvoudige methode ontwikkeld.

"Alleen met goede informatie over de bodemkwaliteit van een gebied kun je beoordelen of de gestelde natuurdoelen realistisch zijn," zegt Alterra-onderzoeker Wieger Wamelink. "Die informatie kun je krijgen door het analyseren van bodemmonsters. Maar dat is een kostbare methode. Wij hebben in een proef voor de provincie Gelderland gebruik gemaakt van een andere methode. Die methode gaat uit van indicatorwaarden voor plantensoorten en ranges van voorkomen van vegetatietypen gebaseerd op veldmetingen. Dit indicatorsysteem bleek in de proef in Gelderland goed te werken, en is nu ook beschikbaar voor toepassingen elders. Binnenkort zelfs ook in het buitenland."

De methodiek wordt beschreven in een brochure die onlangs is uitgekomen. Die methodiek bestaat er uit dat de bodemomstandigheden worden berekend op basis van vegetatie-opnamen. Vervolgens wordt deze berekende bodemkwaliteit vergeleken met de eisen die habitattypen of beheertypen stellen aan de bodem. In Gelderland werden zo milieutekorten geconstateerd voor het calciumgehalte (te laag), het fosforgehalte (te hoog), het stikstofgehalte (te hoog) en de pH (te laag). Voor de natte habitattypen bleek de grondwaterstand vaak te laag. Wieger Wamelink: "Zo kan een beheerder van een natuurgebied snel en eenvoudig te weten komen of de gestelde natuurdoelen haalbaar zijn, welke problemen zich eventueel voordoen en hoe die zouden kunnen worden opgelost."

Brochure 'Een nieuwe, eenvoudige manier om de bodemkwaliteit van natuurgebieden te bepalen'.

Gedrukte exemplaren zijn verkrijgbaar bij Wieger Wamelink.