Project

Een groen spoor door Amersfoort

De spoorzone in Amersfoort biedt unieke kansen voor versterking van de stedelijke leefbaarheid. Vereniging Duurzaam Soesterkwartier wil hier aan de slag in samenwerking met bewoners en bedrijven, en vroeg de Wetenschapswinkel van Wageningen UR om een onderzoek.

Adopteer een perceel

Het spoorgebied biedt een unieke mogelijkheid voor een groene recreatieve verbinding tussen binnenstad en buitengebied, voor meer groen en natuur in de stad, meer ruimte voor natuurspelen, ontmoeting, sport en bewegen. Juist hier liggen kansen doordat het gebied nog volop in ontwikkeling is. Voorwaarde is wel dat voor de betreffende percelen een partij gevonden wordt die zich als 'adoptant' in gaat zetten voor het vestigen van een tijdelijke functie op 'zijn' perceel. Adoptanten zijn bewoners, bedrijven of een combinatie daarvan, in ieder geval mensen die zich in willen zetten voor de verfraaiing van de leef- en werkomgeving. In eerste instantie wordt er uitgegaan van tijdelijke oplossingen, vanwege de lichtere procedurelast en om toekomstige ontwikkelingen niet in de wielen te rijden.

Onderzoek

Vereniging Duurzaam Soesterkwartier heeft de afgelopen paar jaar door de Wetenschapswinkel van Wageningen UR onderzoek laten doen naar de haalbaarheid van het concept ‘Het Groene Spoor’, met een inrichting zoals boven beschreven. Het blijkt dat er geen fysieke of juridische redenen zijn waarom het niet zou kunnen slagen. In de Spoorzone Amersfoort liggen tal van braakliggende percelen die er eigenlijk om vrágen voor korte of langere tijd mooier ingericht te worden. Dat geeft een meerwaarde zonder dat toekomstige bestemmingen in de knel komen. In het onderzoek zijn ter inspiratie andere herontwikkelde gebieden beschreven, en worden suggesties gedaan voor het inrichten van de vele (al dan niet braakliggende) deelgebieden van de spoorzone.