Nieuws

Effecten van co-creatie in de praktijk

Gepubliceerd op
28 januari 2013

In de afgelopen jaren is er in verschillende projecten gewerkt aan duurzaam veehouderijsystemen voor de toekomst, onder de noemer Ontwerpen voor Systeeminnovatie. Duurzaamheid wordt daarbij breed opgevat als het vervullen van de behoeften van het dier, de boer, het milieu en de burger/consument. In het kennisbasisproject ‘Effecten van co-creatie in de praktijk’ is onderzocht welke effecten deze projecten hebben in de praktijk en welke elementen daar specifiek toe hebben bijgedragen.

De bedoeling is dat met deze Ontwerpen voor Systeeminnovatie er een daadwerkelijke verandering in de praktijk plaatsvindt. Of door realisatie van gemaakte ontwerpen of delen daarvan door veehouders, systeembouwers, marktpartijen en/of anderen. Of door partijen die op eigen initiatief stappen zetten, buiten de ontwerpen om, maar wel gebaseerd op het gedachtengoed achter de ontwerpen.

Co-creatie

Om de praktijk hierbij te betrekken is er in elk traject gestreefd naar co-creatie, samenwerking tussen onderzoekers en diverse belanghebbenden  om tot ontwerpen te komen. Veehouders zijn in ieder geval bij deze co-creatie betrokken, maar vaak ook bedrijfsadviseurs, dierenartsen, stallenbouwers, keten- en marktpartijen, en kritische buitenstaanders. In meerdaagse interactieve bijeenkomsten werken deze partijen samen aan inspirerende ontwerpen. Aan de hand van een stappenplan ontstonden in elk van deze ontwerpateliers duurzame ontwerpen waarin rekening gehouden wordt met de behoeften van verschillende actoren. Deze methode wordt Reflexief Interactief Ontwerpen (RIO) genoemd.

Op basis van interviews met projectleiders én deelnemers aan de verschillende ontwerpsessies zijn de effecten van co-creatie in kaart gebracht van de projecten Varkansen, Pluimvee met Smaak, Well-Fair Eggs en Het Nieuwe Veehouden. In deze projecten bleek de methode Reflexief Interactief Ontwerpen (RIO) goed te werken. De onderzoekers zagen een aantal waardevolle effecten, namelijk bundelen van praktijkinitiatieven, verandering in opvattingen, vergroting van de motivatie voor een verandering en  netwerkvorming.

Praktijkinitiatieven

windstreek.jpg

Allereerst zijn er de concrete praktijkinitiatieven en plannen daartoe. Dat kan zijn om een stal te bouwen, maar ook om een nieuw product in de markt te zetten, of een combinatie van beide. Soms doen veehouders dit alleen, maar vaak worden er nieuwe consortia gevormd. Wanneer een consortium krachtig genoeg is kunnen er behoorlijk radicale initiatieven ontplooid worden. Soms zijn deze ideeën zo vooruitstrevend dat er een SBIR-aanvraag is ingediend.

Opvattingen

De projecten leiden niet alleen tot concrete initiatieven, maar ook tot een verandering in opvattingen. Zo nemen veel deelnemers het inzicht mee dat het mogelijk is om op verschillende terreinen tegelijkertijd te verduurzamen. Dat geldt niet alleen voor veehouders, maar ook voor bijvoorbeeld ketenpartijen en bedrijfsadviseurs. Voor die laatste kan dat ook weer effect hebben op hun advieswerk.

Veel partijen hebben naar aanleiding van de projecten ingezien dat er meer mogelijk is dan zij aanvankelijk dachten en durven daardoor vaak meer.

Netwerk/contacten

Tijdens de ontwerpsessies doen deelnemers veel nieuwe contacten op. Vaak blijken deze van doorslaggevend belang te zijn voor de realisatie van bepaalde ideeën. Veelal tekenen zich tijdens de sessies al de contouren af van consortia die later gevormd worden. Ook kennisuitwisseling tussen ketenpartijen die afhankelijk zijn van elkaar kan van grote waarde zijn.

In het project ‘Effecten van co-creatie in de praktijk’ is nog verder ingezoomd op bovenstaande effecten, en wordt inzichtelijk gemaakt hoe deze effecten bereikt kunnen worden. Wanneer we beter begrijpen hoe innovatie werkt, en hoe deze trajecten daaraan bijdragen, kunnen we in de toekomst effectiever te werk gaan en de impact vergroten.

Het kennisbasisonderzoek Transitie & Innovatie (KB VI) richt zich op het ontwikkelen van kennis over de stuurbaarheid van transitie- en innovatieprocessen, nieuwe methodieken en strategieën voor innovatie en valorisatie, en condities voor duurzame handelspraktijken van ondernemers en burgers/consumenten.

In het kader van deze studie zijn een twintigtal mensen geïnterviewd, en de data hiervan is geanalyseerd. Een concept-rapportage van 60 pagina's is klaar, maar dient nog verder afgewerkt te worden voor publicatie. De resultaten rechtvaardigen dat ook. Concept-rapportage is op aanvraag beschikbaar bij Bram Bos (bram.bos@wur.nl).