Project

Eiwit uit Zee, zeewierteelt in de Noordzee?

De wereldwijde vraag naar grondstoffen en voedsel neemt toe, en daarmee ook de vraag naar eiwitbronnen.

Uitbreiding van het landbouwareaal is nauwelijks een optie, daarom zijn de veevoeder- en voedingsmiddelenindustrie op zoek naar alternatieve eiwitbronnen om de gebruikelijke soja te vervangen. De Nederlandse overheid ondersteunt dit streven: het advies van de commissie Van Doorn (aangesteld door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant) is om in 2020 de helft van het benodigde eiwit voor diervoeder uit alternatieve bronnen te halen.

Zee als eiwitbron

In de publiek-private samenwerking Eiwit op Zee zoeken kennisinstellingen samen naar alternatieve eiwitbronnen in zee. Een tweede doel is om daarbij gebruik te maken van al bestaande platforms in zee, bijvoorbeeld van windmolens. Een dergelijke combinatie van functies bevordert de duurzaamheid en is efficiënter.

De zee blijkt een goede potentiële eiwitbron: naast vissen en schelpdieren is hier ook zeewier te vinden. Zeewier heeft als voordeel dat het een primaire eiwitbron is, terwijl vissen en schelpdieren zelf eiwit nodig hebben om te groeien. Om deze reden focust de PPS Eiwit op Zee op zeewier als efficiënte eiwitbron. Bovendien blijkt uit verschillende onderzoeken dat eiwit uit zeewier van goede kwaliteit is, en zelfs minder allergenen bevat dan soja.

Zeewierteelt professionaliseren

Zeewier wordt op dit moment nog nauwelijks geteeld. Een aantal kleinschalige projecten heeft aangetoond dat het mogelijk is om zeewier te telen, maar dit kan slechts op beperkte schaal. Voor een grootschalige productie van eiwit uit zeewier is meer vraaggestuurd onderzoek nodig, onder andere om een duurzame teelt, goede eiwitkwaliteit en een constante aanvoer te realiseren.

De PPS Eiwit uit Zee gaat in het eerste jaar een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar verschillende aspecten van zeewierteelt, zoals:

  • Keuze van zeewiersoorten
  • Teeltcondities
  • Locatiekeuze
  • Oogstmethoden
  • Valorisatie van zeewier
  • Duurzaamheid.

Aan de hand van de uitkomsten van deze studie worden de verdere onderzoeksplannen gemaakt.

Samenwerking

Eiwit uit Zee is een multidisciplinair project met aandacht voor teelt, duurzaamheid, verwerking van zeewier tot voedingsmiddelen en veevoer, economische en ruimtelijke aspecten. Tot nu zijn vooral kennis- en onderzoeksinstellingen hierbij betrokken en pas een beperkt aantal bedrijven.

De voedingsmiddelen- en veevoerindustrie volgt de ontwikkelingen met belangstellingen, en de verwachting is dat na het afronden van het haalbaarheidsonderzoek meer bedrijven gaan deelnemen aan de PPS.

Organisatie

Wageningen UR (University & Research centre) is coördinator van dit project. Een expertisecentrum voor zeewierkweek is in ontwikkeling.