Nieuws

Emissie van lachgas uit grasland op veengrond

Gepubliceerd op
7 maart 2012

De laatste jaren is er grote vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van modellen die de emissie van lachgas uit landbouwgronden kunnen voorspellen. Het ontbrak de modellen echter nog aan meetgegevens uit lange-termijnexperimenten. Deze gegevens zijn voor het veenweidegebied verzameld tussen 2005 en 2009 op melkveeproefbedrijf Zegveld. De lachgasemissies in de veenweidegebieden leveren een aanzienlijke bijdrage aan de totale broeikasgasemissies.

ImageCALGMOXD.jpg

Uit deze studie blijkt dat de gemiddelde jaarlijkse lachgasemissies van beweide veenweidepercelen 29,5 kg N-N2O/ha/jr voor het droge perceel bedraagt en 11,6 kg N-N2O/ha/jr voor het natte perceel. Er is een sterke positieve relatie tussen grondwaterstand en lachgasemissie. Vooral onder droge omstandigheden leidt de officiële methode voor berekening van lachgasemissies tot een onderschatting van de gemeten emissies. Op onbeweide percelen is de lachgasemissie veel lager (10-20% van de emissie bij beweiding). Ook deze zogenaamde achtergrondemissie is afhankelijk van de ontwatering (grondwaterstand) en dient meegenomen te worden in de officiële methoden, die nu uitgaan van een vaste achtergrondemissie. De ruimtelijke en temporele variabiliteit was aanzienlijk. Ongeveer 20% van de jaarlijkse emissie werd door één meetmoment veroorzaakt.

Variatie tussen jaren was ook aanzienlijk. Tussen de jaren konden cumulatieve emissies met een factor 4,5 verschillen. Ongeveer 75% van de variatie kon verklaard worden door weer, ontwatering en bedrijfsvoering, maar circa 25% van de variatie bleef onverklaard.

Met deze studie is een omvangrijk gegevensbestand opgebouwd van 6880 lachgasflux-metingen verspreid over 90 dagen in 4 achtereenvolgende jaren en vier verschillende percelen. Deze database is vrij toegankelijk op: www.climatexchange.nl/projects/bsikme1/index.htm
Hoewel de fluxmetingen niet toereikend zijn om de jaarlijkse verschillen in emissies in beeld te brengen, kunnen de resultaten en de gegevens van dit onderzoek gebruikt worden bij de verdere ontwikkeling van modellen die de emissie van lachgas berekenen.

Links