Nieuws

Energetic Food Webs

Gepubliceerd op
26 juli 2012

Prof.dr.Peter de Ruiter (Biometris) is een van de editors van het recent verschenen boek over voedselwebben: 'Energetic Food Webs, an analysis of real and model ecosystems’ (Energetische voedselwebben, een analyse van werkelijke en gemodelleerde ecosystemen).

bookpeter.jpg

Samen met co-editor John Moore (Colorado State University, USA) slaat De Ruiter met het boek een brug tussen de energetische en de soortenbenadering bij de bestudering van voedselwebben. Het boek gaat daarbij in op een groot aantal belangrijke aspecten van de ecologie. Het is het eerste boek waarin onderzoek naar gemeenschapsdynamica, ecosysteem-energetica en stabiliteit in verband met elkaar worden behandeld.

Soorten, materie en energie zijn principiële  elementen in alle ecologische systemen. Vanuit het perspectief  van de complexe adaptieve systeembenadering gaan de auteurs na hoe het hechte verband tussen soorten, materie en energie de structuren van de systemen kan verklaren en hoe deze zich ontwikkelen en handhaven  in werkelijke en in gemodelleerde ecosystemen. Voedselwebben worden hierbij benaderd  als open en dynamische systemen. Centraal thema van het boek is dat de basis van de persistentie en stabiliteit van een ecosysteem in belangrijke mate wordt bepaald door de interactie tussen de energie-input in het system vanuit levende en dode bronnen en de energiebenuttingspatronen die het gevolg zijn van de trofische interacties tussen soorten binnen het systeem. Om dit thema verder uit te werken integreren de auteurs het meest recente werk op het gebied van gemeenschapsdynmica, ecosysteem-energetica en stabiliteit. Op die manier presenteren ze  ecologische concepten die een verbinding leggen tussen de verschillende sub-disciplines van populatie-, gemeenschaps- en ecosysteemecologie.

Het boek is bestemd voor doctoraal studenten en voor onderzoekers die werken in het brede veld van de ecologie. En het is interessant en nuttig voor degenen die zich bezighouden met specifieke gebieden zoals voedselwebben, soortendynamica, materie- en energiekringlopen en ook de gemeenschaps- en ecosysteemecologie. Het combineert theoretisch en empirisch werk uit de vaak gescheiden sub-disciplines van de gemeenschaps- en ecosysteemecologie, het gaat nadrukkelijk in op de rol van detritus en afbrekende organismen in het onderhouden en functioneren van ecosystemen, het  incorporeert vele voorbeelden van bodemecosystemen, en het verbreedt de resultaten naar andere bovengrondse bodemecosystemen als ook naar zoete en mariene aquatische ecosystemen.