vergistingsinstallatie

Nieuws

Energiewinning uit mest met co-vergistings-producten kan rendabeler

Gepubliceerd op
8 juli 2010

Het LEI heeft, samen met Alterra en ASG, een studie verricht naar de voor- en nadelen van alternatieve vormen van regulering van toelating van co-vergistingsproducten bij mestvergisting. Ook is een vergelijking gemaakt met de regulering in Duitsland en België.

Voor dit onderzoek 'Alternatieve vormen van regulering co-vergistingsproducten' heeft het LEI enkele bijeenkomsten gehouden met onderzoekers en met een breed samengestelde praktijkgroep. Hieruit kwam naar voren dat flexibilisering bij toelating mogelijk en gewenst is. Aanpassing van het beleid is een van de mogelijkheden om het economisch rendement van vergisting te verhogen.

Publicatie