Project

Engaging society and students in Science

De rol van studenten in de Wetenschapswinkel is van oudsher van belang.

studenten_projectuitvoering1.jpg

Studenten waren actief betrokken bij de verschillende themagroepen op het gebied van wetenschap en samenleving van waaruit de Wetenschapswinkel in 1985 is ontstaan. Studenten hebben de afgelopen 25 jaar een belangrijke rol gespeeld, zowel bij de ontwikkeling van de Wetenschapswinkel als bij de uitvoering van onderzoeksprojecten. Enerzijds werden zij daarbij gedreven door de wens wetenschappelijk onderzoek beter te laten aansluiten op maatschappelijke behoeften. Anderzijds zagen zij mogelijkheden om maatschappelijke organisaties meer gebruik te laten maken van Wageningse deskundigheid. Bovendien bood de Wetenschapswinkel hen de praktische mogelijkheid om studiepunten te verdienen door het uitvoeren van maatschappijgericht onderzoek. Binnen de Wetenschapswinkel bleken idealisme en pragmatisme goed te combineren.

Tijdens de bijeenkomst van de adviesraad op 2 juli 2008 is gesproken over de rol van de student in de Wetenschapswinkel. Er bestaat een gezond spanningsveld tussen de kwaliteitseisen van Wageningen UR en maatschappelijke organisaties enerzijds en de leerdoelen van studenten anderzijds. Het is voor de Wetenschapswinkel een uitdaging om die verschillende doelen en eisen met elkaar te verbinden. Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat het vinden van studenten in sommige gevallen zoveel tijd kost, dat er toch voor wordt gekozen om het onderzoek zonder studenten uit te voeren. Daar is niets op tegen op voorwaarde dat er binnen de Wetenschapswinkel ook voldoende projecten met studenten worden uitgevoerd. Want op een Wetenschapswinkel waarin de rol van studenten marginaal is, zitten we niet te wachten.

De adviesraad onderschrijft het belang van de student in de Wetenschapswinkel en daarom wordt hieraan in het jaar 2008 – 2009 extra aandacht gegeven. De meerwaarde van een student bestaat uit een frisse blik, een onbevangen houding, een creatieve geest en de ambitie om te leren en studiepunten te verdienen. Dit laatste draagt ertoe bij dat de inzet van studenten projecten goedkoper maakt. Dankzij de inzet van studenten kunnen meer onderzoeksprojecten worden uitgevoerd en kan Wageningen UR met hetzelfde budget meer maatschappelijke organisaties van dienst zijn.

In het kader van het aandachtspunt van dit jaar “De student in de Wetenschapswinkel” is een ACT opdracht uitgezet en door een groep van 4 MSc. studenten opgepakt. Op basis van literatuurstudie en interviews met studenten, projectleiders en wetenschapswinkels in Tilburg en Groningen hebben zij aanbevelingen geformuleerd om studenten beter te betrekken bij de Wageningse Wetenschapswinkel. Hoewel het aantal geïnterviewde studenten en projectleiders beperkt is, zijn deze aanbevelingen herkenbaar en van grote waarde. De titel van het rapport is: 'Engaging students in Community Based Research'. Het onderzoek is op 23 april in Wageningen gepresenteerd. De studenten hebben een abstract van hun onderzoek ingediend voor de Living Knowledge conferentie die in augustus 2009 in Belfast wordt gehouden. Als dit abstract wordt geaccepteerd, wil de Wetenschapswinkel de studenten in staat stellen aan de conferentie deel te nemen om hun bevindingen te presenteren.

De studenten komen tot een aantal duidelijke aanbevelingen:

  • Vergroot de zichtbaarheid van de Wetenschapswinkel.
    Dit kan op vele manieren. Bijvoorbeeld een loket met winkelachtige uitstraling op een centrale plek in het Forumgebouw draagt ertoe bij dat studenten (en medewerkers!) zien dat Wageningen UR een Wetenschapswinkel heeft. Op dit moment is de bekendheid met de Wetenschapswinkel volstrekt onvoldoende. Daardoor weten te weinig mensen welke mogelijkheden de Wetenschapswinkel hen kan bieden.
  • Maak meer gebruik van netwerken bij het werven van studenten.
    Naast digitale en papieren communicatievormen (géén posters!) zijn vooral persoonlijke contacten van belang. Zorg ervoor dat de Wetenschapswinkel bij studenten onder de aandacht komt in colleges, binnen studieverenigingen, in gesprekken met docenten en met studiecoördinatoren. Overweeg de inzet van studenten (en hun netwerken) bij activiteiten van de Wetenschapswinkel, zoals het uitwerken van aanvragen, PR-activiteiten en (waarom niet) in de adviesraad. Geef studenten de mogelijkheid hun belangstelling voor de Wetenschapswinkel via de website kenbaar te maken. Projectleiders van de Wetenschapswinkel hebben onvoldoende idee van de strategieën van studenten om afstudeeronderwerpen te vinden. Als zij zich meer verplaatsen in de wereld van de studenten, kunnen zij gerichter te werk gaan bij het zoeken naar studenten. Het is mogelijk dat er verschillen bestaan tussen de DLO- en WU- projectleiders in hun bekendheid met studenten en de studentenwereld. Dat is in dit project niet onderzocht.
  • Maak duidelijk wat de positie (unique selling point) van de Wetenschapswinkel binnen Wageningen UR is: gaat het om een winkel of om een formule?
    Studenten waarderen vooral de praktische kant: de Wetenschapswinkel biedt interessante onderwerpen aan, het onderzoek wordt door een opdrachtgever gebruikt en het project krijgt aandacht in de media. Ideologisch beladen concepten als “Community Based Research” en “Bridging the gap between Science and Society” lijken minder aan te spreken. De teksten op de websites van de Wetenschapswinkel en het ACT zijn niet aantrekkelijk voor studenten: ze houden onvoldoende rekening met hun scan- en zapgedrag en geven niet snel genoeg een antwoord op de vraag "What’s in it for me?"

Afronding

2009

Downloads

Opdrachtgever

Wetenschapswinkel Wageningen UR

Projectcoördinatie

Academic Consultancy Training  (ACT), Wageningen UR

Uitvoering

Hanny Jongstra, MSc. student Management, Economics and Consumer Studies
Ayolt Mansholt, MSc. student International Land and Water Management
Kim-Quy Tran, MSc. student Management, Economics and Consumer Studies
Meng Ai , MSc. student Management, Economics and Consumer Studies

Inhoudelijk adviseur: Ir. Natalia Eernstman, leerstoelgroep Educatie- en Competentiestudies
ACT proces coach: Ir. Marloes van der Kamp

Financiering

Wetenschapswinkel Wageningen UR