Project

Ethische vraagstukken Natuur en Biodiversiteit

Ethische aspecten spelen een steeds grotere rol tijdens de maatschappelijke discussies over de omgang met dieren. Het doel van dit project is om de maatschappelijke discussie over dieren in het natuurbeheer tijdig te signaleren en adequaat te managen. De focus ligt op weidevogelproblematiek.

Doelstelling

Het Ministerie moet zich voorbereiden op het maatschappelijk debat dat zal ontstaan over de rol die de zuivelsector heeft bij de achteruitgang van weidevogels in Nederland.

Een in 2012 ontwikkeld denkkader is hierbij het uitgangspunt. Dit wordt geconcretiseerd op basis van visies van de bevolking en toegespitst op weidevogels.

Door middel van een empirische studie wordt gekeken naar de gevolgen van de visies voor opvattingen over weidevogelbeheer. En de rol van overheden daarbij.

Werkwijze

Als onderdeel van deze empirische studie wordt na een startbijeenkomst een publieksenquête gehouden over de opkomende discussie rondom weidevogels. Na analyse en terugkoppeling worden aanbevelingen gedaan. Ook wordt er een artikel geschreven in een vaktijdschrift.

Er wordt een workshop gehouden voor natuurbeheerders en beleidsmakers. Ook wordt er een symposium georganiseerd ten bate van  het publiek debat met Vogelbescherming, Friesland Campina, Cono, Veelzijdig Boerenland, Faunabeheer.Bijvoorbeeld in samenwerking met Vroege Vogels.

Er wordt gereflecteerd op lopende maatschappelijke discussies waarbij Alterra-medewerkers concrete adviezen geven.

Resultaten

Resultaten zijn een raamwerk voor het omgaan met maatschappelijke discussies over dieren in natuurbeheer. Daarnaast wordt een artikel geschreven dat tevens bruikbaar zal zijn voor Kennis Online en Natuurportal. Ook verschijnt er een populair artikel of ingezonden brief  voor breed publiek. Er worden workshops en/of een publiek debat georganiseerd.

Publicaties