Project

Fit to travel

In dit project onderzoeken we hoe de fitheid van dieren die op transport gaan vooraf zo objectief mogelijk kan worden vastgesteld. Dit om aantasting van dierenwelzijn zo veel mogelijk te beperken.

Binnen Europa worden veel levende dieren getransporteerd. Transport is belastend voor deze dieren. Om aantasting van welzijn zo veel mogelijk te beperken worden wettelijke Europese eisen gesteld aan de gezondheid en voorbereiding van de dieren op het transport.

Zowel in Nederland als in de ons omringende landen zijn er maatschappelijke zorgen omtrent de aantasting van dierenwelzijn als gevolg van transport van levende landbouwhuisdieren. Hoewel EU-richtlijn 1/2005 vereist dat alleen dieren worden getransporteerd die “fit to travel” zijn blijkt dat hier in de praktijk niet altijd sprake van is. Dit komt doordat de richtlijn subjectief is, en ook door economische belangen. Tevens is niet duidelijk of er verschillende eisen gesteld moeten worden naar gelang het transport wat de dieren te wachten staat.

In dit project wordt onderzocht hoe de fitheid vooraf zo objectief mogelijk kan worden vastgesteld en of, wat betreft de eisen, onderscheid gemaakt moet worden tussen kort, middellang en lang transport. Het project is gelinkt met twee Europese transportprojecten gericht op respectievelijk verbetering en certificering van rustplaatsen en certificering van transporteurs. Daar is ook het LEI bij betrokken.