Project

Gastlessen over duurzaamheid in de praktijk voor studenten voedingsmiddelentechnologie

Het doel van dit project is om door middel van gastcolleges studenten van HAS Den Bosch inzicht te geven in toepassingen van duurzaamheid in het curriculum van voedingsmiddelentechnologie. Daarnaast biedt het project de studenten handvatten om hier zelf mee aan de slag te gaan.

Aanpak en resultaten

Doelgroep van dit WURKS-project zijn vierdejaars studenten Voedingsmiddelentechnologie en vierdejaars studenten Food Design & Innovation. Deze studenten werken aan een "technologische opdracht" (TO) waarin een voedingsproduct wordt ontwikkeld. Het gaat om 51 studenten totaal die zijn opgedeeld in 17 groepjes van 3 (dus 17 producten).

Er worden twee gastcolleges gegeven aan elke groep studenten. Deze worden ingebed in de Technologische Opdracht. Hierin werken de studenten in groepen van drie 2,5 dag per week, gedurende een half jaar, aan de ontwikkeling van een prototype van een product (voedingsmiddel). Daarbij komen allerlei aspecten aan de orde, bijvoorbeeld de kostprijs, de marketing, etc. van het product. Het is de bedoeling dat in het schooljaar 2010/2011 duurzaamheid als een soort randvoorwaarde wordt meegenomen. Het liefst moet e.e.a. daarbij worden gekwantificeerd. De precieze invulling is afhankelijk van de opdracht. De indeling van de colleges is als volgt:

1e college

Inleiding op wat duurzaamheid inhoudt (kort) en bespreking van methoden voor het in kaart brengen van duurzaamheid (kwantitatief of kwalitatief). Gedacht kan worden aan MCA, LCA.

Aan het eind krijgen de studenten de opdracht om voor hun eigen product na te gaan hoe duurzaamheid bij hun eigen product een rol speelt. Verder moeten zij een doelstelling formuleren voor het vervolg van hun opdracht, waarin één of meerdere duurzaamheidsaspecten belicht worden.

2e college

Illustratie van de methoden aan de hand van voorbeelden, die voortkomen uit de door studenten geformuleerde doelstellingen. De voorbeelden bieden de studenten handvatten om zelf met duurzaamheid aan de slag te gaan, en prikkelen hen om specifieke duurzaamheidsaspecten in een bredere context van productontwikkeling en –marketing te plaatsen. Het college wordt afgesloten met de boodschap dat het uiteindelijk gaat om integratie c.q. balans. Daarbij wordt ook geïllustreerd hoe duurzaamheid integraal in kaart kan worden gebracht.

In overleg met de opleidingscoördinator en afhankelijk van het (verwachte) aantal studenten worden de colleges ieder één of twee keer gegeven.

Aan het eind van het traject zal samen met de onderwijscoördinatoren geëvalueerd worden in hoeverre de gastcolleges hun doel hebben bereikt, d.w.z. of de studenten in staat zijn geweest duurzaamheid succesvol te integreren in hun Technologische Opdracht. Hieruit kunnen verbeterpunten voor zowel LEI als de HAS worden geïdentificeerd.