Project

Gecontroleerd garnalenvisserij onderzoek in de Voordelta 2010-2013

IMARES onderzoekt de invloed van de garnalenvisserij op de samenstelling en biomassa van de lokale populaties bodemdieren in het bodembeschermingsgebied van de Voordelta

Het bodembeschermingsgebied is ingesteld als compensatie van het verlies aan oppervlak aan ondiepe kustzone van het Natura 2000 gebied Voordelta door de aanleg van de Tweede Maasvlakte

In het bodembeschermingsgebied van de Voordelta is het gebruik van vistuigen met kettingen die door de bodem gaan verboden, maar garnalenvissers vissen met een net dat over de bodem heen rolt en dat de bodemfauna niet of minder verstoort. Is dat zo? Om dat te onderzoeken zijn op de Voordelta zes proefvakken ingesteld waarvan elk vak voor de helft gedurende drie jaar op zes momenten in dat jaar met een traditioneel garnalennet wordt bevist.

Voorafgaande aan die bevissing zijn door een aantal bodemmonsters met verschillende monstertuigen de soorten bodemdieren en hun aantallen vastgesteld in het beviste en onbeviste deel van het proefvak. Na de bevissing met het garnalennet zijn alle gebieden nogmaals bemonsterd met dezelfde monstertuigen. Hierdoor komen de verschillen – als die er blijken te zijn - tussen beviste en onbeviste gebieden aan het licht waarmee de invloed van het garnalennet kan worden bepaald.

Voordelta (blauwe lijn), bodembeschermingsgebied (gele lijn) en ligging van monsterplaatsen (rode lijn). De speciale beschermingszones zijn gearceerd.
Voordelta (blauwe lijn), bodembeschermingsgebied (gele lijn) en ligging van monsterplaatsen (rode lijn). De speciale beschermingszones zijn gearceerd.

In het onderzoek maakt IMARES gebruik van een commercieel vissersvaartuig dat gewoonlijk in  de Voordelta op garnalen vist. Op deze wijze wordt een realistische praktijkproef uitgevoerd.