Nieuws

Geen aanvoer organische stof leidt op termijn niet tot lagere uitspoeling

Gepubliceerd op
13 mei 2013

Op de PPO-locatie Vredepeel ligt al 12 jaar een vergelijking tussen het wel en niet aanvoeren van organische stof met organische mest in een akkerbouw- en groentenvruchtwisseling. De vraag achter deze vergelijking is of het niet gebruiken van organische stof leidt tot minder uitspoeling naar het grondwater en of er risico is op opbrengstderving op langere termijn.

Afgelopen winter bleek dat de nitraatconcentratie in het bovenste grondwater tussen beide systemen gelijk was: 65 mg nitraat per liter. Dit was opvallend omdat de nitraatconcentraties tot en met 2009 onder het systeem met organische stof altijd 20 mg/l hoger waren dan onder het systeem zonder de organische stof. Deze hogere uitspoeling kan verklaard worden uit de hogere mineralisatie uit de organische mest in perioden zonder gewasgroei.

De verklaring voor de gelijke nitraatconcentraties in 2012 kan de daling in opbrengsten zijn die in het systeem zonder organische stof is opgetreden. De opbrengstdaling is vanaf 2007 opgelopen tot gemiddeld 13% in 2012 in vergelijking met het systeem met organische stof. De lagere opbrengst heeft ook geleid tot een lagere stikstofopname. We verwachten dat de lagere mineralisatie in het systeem zonder organische stof in 2012 teniet wordt gedaan door de lagere stikstofopname.

Tevens was opvallend dat de nitraatconcentraties veel lager waren dan in de periode vóór 2009 toen ze rond de 100-120 mg nitraat per liter lagen. Dit komt deels omdat in 2011 de vruchtwisseling minder uitspoelingsgevoelige gewassen bevat. Daarnaast kan mogelijk het natte jaar de oorzaak zijn.

Bovenstaande resultaten zijn beschreven in een flyer met een samenvatting van de resultaten over 2012 van het project Bodemkwaliteit op Zandgrond.