brander

Nieuws

Geïntegreerde onkruid- bestrijding op verhardingen geeft beste resultaat

Gepubliceerd op
6 augustus 2013

Het telkens toepassen van één en dezelfde onkruidbestrijdings-methode op verhardingen leidt tot verschuivingen in de onkruidsamenstelling. Minder gevoelige soorten blijven over en breiden zich steeds verder uit. Als gevolg wordt de onkruidbestrijding lastiger en duurder. Dit blijkt uit Belgisch onderzoek van de Universiteit van Gent en het OCW naar de effectiviteit van verschillende niet-chemische onkruid-bestrijdingsmethoden. De kostprijs lag rond de 20 eurocent per vierkante meter per jaar en de milieueffecten waren vooral afhankelijk van het brandstofverbruik (diesel en LPG). De door de onderzoekers bepaalde kosten en milieueffecten (LCA) bevestigen eerdere resultaten uit vergelijkbaar Nederlands onderzoek van IVAM en Plant Research International.

Geïntegreerde onkruidbestrijding

Verschillende niet-chemische bestrijdingsstrategieën zijn gedurende meerdere seizoenen getest. De onderzoekers pleiten voor een geïntegreerde aanpak van de onkruidbestrijding op verhardingen. Te beginnen met meer aandacht voor preventie bij ontwerp, aanleg en onderhoud. Het rapport geeft hiervoor praktische handreikingen. Verder bleek dat het afwisselend inzetten van niet-chemische bestrijdingsmethoden het beste en meest duurzame resultaat oplevert.

Milieueffecten

De onderzoekers hebben op basis van eigen gegevens de milieueffecten (LCA) in beeld gebracht. Per beurt heeft de borsteltechniek het laagste milieueffect, gevolgd door hete lucht en branden (die een vergelijkbaar effect hebben). Selectief toepassen van heet water heeft het grootste milieueffect (zie figuur). De hogere score voor de sensor-gestuurde heetwatertechniek is het gevolg van het relatief hoge dieselverbruik (om water te verhitten) en de daarmee samenhangende fijn stof emissie.

Klimaatverandering, fossiele uitputting en vorming van fijn stof bleken het grootste aandeel te hebben in de totale milieuscore. Deze factoren hangen nauw samen met het brandstofverbruik (diesel en LPG voor de aandrijving van de machine en de werktuigdrager). Klimaatverandering en fijn stof hebben een negatief effect op de menselijke gezondheid. Andere factoren zoals aantasting van de ozonlaag, verzuring van de bodem, vermesting, humane toxiciteit en smogvorming dragen in mindere mate bij aan het totale milieueffect.

Jaarlijks milieueffect (LCA-score) van verschillende bestrijdingsscenario’s
Jaarlijks milieueffect (LCA-score) van verschillende bestrijdingsscenario’s

De Belgische onderzoekers hebben dezelfde LCA methode toegepast als voor de LCA quick-scan uit 2012 van IVAM en PRI. Over de LCA quick-scan is veel discussie geweest voornamelijk omdat een aantal bedrijven geen medewerking wilden verlenen aan het onderzoek. Om die reden heeft de LCA uiteindelijk maar een beperkte rol gespeeld bij de beleidskeuzes van het kabinet.

Kosten

Voor de berekening van kostprijzen zijn de kosten voor arbeid, energieverbruik, afschrijving van de machine (zonder werktuigdrager), onderhoud en verzekering, en verwerking van het veeg- en/of borstelafval in de berekeningen meegenomen.

De gemiddelde kostprijs per behandelingsbeurt lag voor borstelen, hete lucht en afwisselend borstelen/hete lucht rond de 4 eurocent per vierkante meter en werd voornamelijk bepaald door de kosten voor arbeid en energieverbruik. De kostprijs per behandeling van de selectieve heetwater techniek lag in de orde van grootte van 5 eurocent per vierkante meter, ongeveer 25 % hoger als gevolg van hogere brandstofkosten en hogere investeringswaarde van de machine.


Gemiddelde kostprijs (euro/m²/jaar) voor verschillende bestrijdingsscenario’s (streng criterium = beeldkwaliteit A, overige = B)
Gemiddelde kostprijs (euro/m²/jaar) voor verschillende bestrijdingsscenario’s (streng criterium = beeldkwaliteit A, overige = B)

De totale kostprijs per jaar lag voor de verschillende technieken rond de 20 eurocent per vierkante meter en werd vooral bepaald door het aantal benodigde behandelingen voor het realiseren van beeldkwaliteitsniveau B.