Uitgave

Gewasmodellering: Introductie

Deze documentatie focust op de applicatie zoals beschreven op deze website. Naast WOFOST zijn er meerdere gewasmodellen beschikbaar, en WOFOST is ook toegepast binnen andere studies en regio's. Deze worden niet beschreven. We gaan hier in op de processen die van belang zijn bij de groei van gewassen, de aannames die gemaakt moeten worden om opbrengsten voor 2050 te simuleren, en data die gebruikt zijn.

Simulaties

Opbrengsten voor de belangrijkste akkerbouwgewassen die in Nederland worden verbouwd zijn berekend voor de huidige situatie, en voor 2050 op basis van de vier KNMI'06 klimaatscenario's (van der Hurk et al., 2006). Deze berekeningen zijn gedaan met het gewasmodel WOFOST, en geven aan wat de mogelijke gevolgen zijn van klimaatverandering op de te behalen gewasopbrengsten.

Veranderingen in potentiële en water-gelimiteerde opbrengsten zijn berekend. Potentiële opbrengsten zijn de opbrengsten die behaald kunnen worden op basis van de temperatuur, de straling, de CO2-concentratie en gewaseigenschappen. De water-gelimiteerde opbrengsten zijn de opbrengsten die behaald kunnen worden als ook een eventueel tekort aan neerslag wordt meegenomen, als er niet geïrrigeerd wordt. Deze opbrengsten zijn niet gelijk aan de werkelijk geobserveerde (actuele) opbrengsten, aangezien ook daarvoor ook plagen, ziekten en onkruiden, en inefficiënt management nog een rol kunnen spelen. In de Nederlandse akkerbouw liggen de geobserveerde opbrengsten echter dichtbij de potentiële opbrengsten, gemiddeld is het verschil rond de 20%.

Potentiële, water- en nutrientgelimiteerde en actuele opbrengsten (Bron: Van Ittersum et al., 2003).
Potentiële, water- en nutrientgelimiteerde en actuele opbrengsten (Bron: Van Ittersum et al., 2003).

De simulaties zijn gedaan voor Flevoland, op basis van informatie over akkerbouwgewassen (zie bijvoorbeeld wintertarwe) in deze provincie en het weerstation in Lelystad. De klimaatscenario's zijn gekoppeld aan twee mogelijke CO2 concentraties. Daarnaast zijn ook effecten van simpele management adaptatie (aanpassing zaaidatum, verbeterd ras) berekend voor de toekomstige situatie.

> Lees in de andere artikelen verder over de methode, input data en output data. De documentatie hier staat hoofdzakelijk beschreven in het Engels.

Bron

Wolf, J., M. Mandryk, A. Kanellopoulos, P. van Oort, B. Schaap, P. Reidsma and M. van Ittersum, 2010. Methodologies for analyzing future farming systems in Flevoland as applied within the AgriAdapt project. AgriAdapt project report no. 1, Wageningen UR.