Project

Global DairyFarmers

Global DairyFarmers (GDF) is een wereldwijd netwerk van “leading dairyfarmers” en businesspartners. Het netwerk bestaat uit sterk verschillende ondernemers met verschillende bedrijfstypes en systemen, van grootschalig en grondloos tot biologisch met eigen afzetketen.

Het netwerk heeft tot doel om kennis te delen en te ontwikkelen. Het centrale thema is hoe de ondernemers in de sector om kunnen gaan met ontwikkelingen in beleid, maatschappij en de markt die continu om aanpassingen van de strategieën vragen.

De kennis‐en innovatieopgave waar de Nederlandse melkveehouderij en het omringende bedrijfsleven voor staan:

  • Voor de primaire sector: welke innovaties, strategieën en businessmodellen zijn nodig bij de sterk veranderende omstandigheden (denk aan toenemende volatiliteit) en de benodigde verduurzaming voor de license to produce.
  • Voor het omringende Nederlandse bedrijfsleven: hoe kunnen we bijdragen aan de benodigde innovaties voor de primaire sector en hoe krijgen we efficiënt zicht op marktmogelijkheden, ook internationaal, voor onze producten.

Doelstelling

Het Global Dairy Farmers netwerk kan een bijdrage leveren aan de genoemde innovatieopgaven. Hiervoor is het nodig dat meer uit het netwerk wordt gehaald. De doelstelling daarbij is drieledig:

  1. Opbouwen en versterken internationaal netwerk voor verzamelen en delen van kennis rond ontwikkelen en innoveren in de melkveehouderij.
  2. Kennis/voorbeelden uit andere landen vertalen naar Nederlandse omstandigheden: b.v. hoe om te gaan met volatiliteit van voer‐en melkprijzen.
  3. Informatie uit het netwerk verzamelen en vertalen naar (markt‐)mogelijkheden in het buitenland en Nederland voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Werkwijze

De werkwijze bestaat uit een aantal onderdelen:

  • Op basis van een continue survey onder de leden en business partners van GDF wordt een eenvoudige monitoring van de marktverwachting voor de korte en langere termijn ontwikkeld, voor prijzen en voor het te verwachten investeringsgedrag van primaire ondernemers. In de survey is aandacht voor duurzaamheid (dierenwelzijn, carbon footprint en biodiversiteit).
  • Kennis uit het netwerk, die met name tijdens gezamenlijke bijeenkomsten wordt gedeeld wordt vertaald naar toepassingen en innovaties voor de Nederlandse context. Vanuit het onderzoek wordt actief verbinding gelegd met andere PPS‐en die op het vlak van duurzaamheid en melkveehouderij actief zijn, dit geldt met name voor Duurzame Zuivelketen (DZK). Ook wordt verbinding gelegd met andere PPS initiatieven die gericht zijn op innovaties in de veehouderij, zoals bij voorbeeld Induvel. Op deze manier worden gerichter innovaties opgespoord en wordt gerichter kennis gedeeld.
  • Aan de onderzoek kant wordt samengewerkt door LEI Wageningen UR en LR. Binnen Wageningen UR wordt  GDF  gekoppeld  aan verwante (internationale) projecten bij voorbeeld binnen het Europees Innovatie Partnerschap (EIP) ‘Productiviteit en duurzaamheid in de landbouw’. Voor specifieke thema’s wordt samengewerkt met internationale partners (zoals met Dairy Australia rond broeikasgasemissies). GDF werkt nauw samen met opleiding International Agribusiness Management van de CAH in Dronten. Studenten ondersteunen bij de uitvoering van het onderzoek en voeren opdrachten uit voor GDF leden en bedrijfsleven partners. Gert van Dijk verbonden aan Wageningen University en Nyenrode vervult een adviserende rol voor het onderzoek.