Nieuws

Graadmeter voor natuur meet verandering in biodiversiteit

Gepubliceerd op
28 juni 2012

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft samen met Wageningen UR een graadmeter ontwikkeld waarmee de verandering in biodiversiteit te meten is. De Natuurwaarde graadmeter 2.0 geeft een beeld van de jaarlijkse veranderingen in de ecosysteemkwaliteit van natuurgebieden in Nederland. De nieuwe graadmeter vervangt een eerdere versie die maar eens per 10 jaar bepaald kon worden en daardoor minder nauwkeurig en ook veel minder actueel kon zijn.

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft samen met Wageningen UR een graadmeter ontwikkeld waarmee de verandering in biodiversiteit te meten is. De Natuurwaarde graadmeter 2.0 geeft een beeld van de jaarlijkse veranderingen in de ecosysteemkwaliteit van natuurgebieden in Nederland. De nieuwe graadmeter vervangt een eerdere versie die maar eens per 10 jaar bepaald kon worden en daardoor minder nauwkeurig en ook veel minder actueel kon zijn.

Evaluatie natuurbeleidsdoelen

Belangrijk voordeel is dat de nieuwe graadmeter beter aansluit op het beleid en daardoor een grote rol kan spelen in evaluaties van de natuurbeleidsdoelen. Deze natuurwaarde graadmeter geeft namelijk aan hoe de landelijk gemiddelde mate van voorkomen van soorten afwijkt van een intact systeem. Dit geeft meteen een belangrijke beperking aan: de gemiddelde situatie bestaat meestal immers uit goede en minder goede locaties. Hierdoor is de Natuurwaarde niet geschikt om aan te geven hoeveel hectaren een goede kwaliteit heeft. Ook is niet af te leiden of een specifiek natuurgebied wel of niet een goede kwaliteit heeft. Hiervoor is overigens een andere graadmeter ontwikkeld.

Ecosysteemgerichte graadmeter

De gemiddelde ecosysteemkwaliteit is bepaald op basis van de metingen uit het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) voor vogels, vlinders, planten en reptielen. De onderscheiden ecosystemen zijn: bos, heide, open duin, moeras en halfnatuurlijk grasland. Door juist deze systemen en (doel)soorten te nemen, sluit de graadmeter aan bij het project ‘Waarborgen natuurkwaliteit EHS & omvorming programma beheer' waarmee de rijksoverheid probeert om natuurbeleid en natuurbeheer beter op elkaar af te stemmen en beter te kunnen evalueren.

De Natuurwaarde graadmeter 2.0 is een ecosysteemgerichte graadmeter en onderdeel van een groter geheel aan indicatoren die het Planbureau voor de Leefomgeving in de loop der jaren heeft ontwikkeld. Voor dat stelsel wordt bijvoorbeeld ook een soortgerichte indicator als de toestand van Rode lijstsoorten en een conditie-indicator als de milieusituatie gemeten.

Meer informatie:

Reijnen, M.J.S.M., B. de Knegt, R. Pouwels, A. van Hinsberg, M.L.P. van Esbroek, S. van Tol & J. Wiertz (2010). Natuurwaarde 2.0 land. Graadmeter natuurkwaliteit landecosystemen voor nationale beleidsdoelen, WOt-rapport 110. Wageningen, WOT Natuur & Milieu.