Nieuws

Gradiënten bieden kansen voor klimaatbestendige Gelderse natuur

Gepubliceerd op
15 november 2013

Alterra Wageningen UR heeft de herijkte Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in de provincie Gelderland getoetst op klimaatbestendigheid. Uit de rapportage blijkt dat vermesting en de gevolgen van versnippering versterkt worden door klimaatverandering. In veel regio’s bieden bestaande gradiënten in het landschap kans om meerdere negatieve gevolgen tegelijkertijd op te vangen. Bijvoorbeeld het benutten van gradiënten rondom beekdalen.

De benutting van gradiënten biedt kansen voor heterogeniteit binnen natuurgebieden, integratie van natuur en landbouw en vergroten van de ruimtelijke samenhang. Dit leidt tot betere mogelijkheden om extremen in het weer op te vangen en ruimte voor planten en dieren om mee te migreren met verschuivende klimaatzones. 

Grote verschillen tussen regio’s

De resultaten laten wel zien dat er grote verschillen tussen de regio’s zijn. In veel regio’s – zoals bijvoorbeeld Oost-Achterhoek – liggen kwetsbare oppervlaktewateren, in andere regio’s is het wegzakken van grondwater nu al een probleem dat wordt vergroot door klimaatverandering. Aanpassing van de hydrologie – bijvoorbeeld hermeandering en verontdiepen van beken –  voorkomt zowel het uitdrogen van oppervlaktewater als het snel wegzakken van grondwater in de zomer. Ook beperkt het de snellere mineralisatie en dus de toename van stikstof in de bodem.

Bestaand beleid

Verder bleek uit het onderzoek dat de provincie Gelderland het bestaande beleid voor verbetering van abiotische condities voortvarend moet uitvoeren. Het zou goed zijn in te zetten op een integrale aanpak binnen klimaatcorridors. Dat zijn ecologische verbindingszones die van essentieel belang zijn om de uitwisseling van dier- en plantensoorten over grotere afstanden mogelijk te maken.Ten slotte is verdere uitwerking van het beleid binnen enkele regio’s en grensoverschrijdend met Duitsland aan te raden.