Nieuws

Gras en Maismanifestatie ook in Noord-Nederland op de kaart gezet!

Gepubliceerd op
17 september 2013

Een goede ruwvoerteelt is belangrijk weet de melkveehouder. Kennis hierover vergaren is mogelijk op de Gras en Maismanifestaties, die PPO al jarenlang samen met Agrifirm organiseert in het zuiden van het land op PPO-locatie Vredepeel. Deze manifestatie werd voor het eerst uook in het noorden van het land georganiseerd, en met succes. Melkveehouders en andere geïnteresseerden wisten de weg naar PPO-locatie Kooijenburg in Marwijksoord te vinden. Met ruim 400 bezoekers was de organisatie dik tevreden. Een goede basis voor een 2e editie volgend jaar.

Op de Grasplaza was een 11-tal  mengsels ingezaaid. Bij elk mengsel werd een toelichting gegeven over de  diverse mogelijkheden. Er was ook  aandacht voor de klavermengsels en behoud van deze klavers in de weide.

'Grondig Boeren met Maïs'

Om nu en in de toekomst voldoende maïs van hoge kwaliteit te kunnen blijven oogsten moet er meer aandacht zijn voor goed bodembeheer. In Drenthe loopt daarom van 2012 tot en met 2014 het demonstratieproject 'Grondig Boeren met Maïs'. De provincie Drenthe is initiatiefnemer. Door de huidige teeltwijze loopt de kwaliteit van de bodem achteruit. Lager wordende gehaltes van organische stof en verslechtering van de bodemstructuur brengt de opbrengstpotentie van maïspercelen in gevaar en verhoogt de druk van ziekten en plagen. Er is bovendien een grotere kans op uit- en afspoeling van nutriënten, verdroging, achteruitgaande bodembiodiversiteit en productie van broeikasgassen als lachgas. Tijdens de manifestatie zijn de verschillende gekozen systemen om genoemde problemen te kunnen oplossen uitvoerig toegelicht.

In de maïs was de focus verder gericht op rassen, bemesting en bestrijding van bladvlekkenziekte. Agrifirm gaf een uitleg bij haar voorkeursassortiment van de maïsrassen. Wat zijn de belangrijkste kenmerken per ras en welk ras past het beste bij welk bedrijf. Daarna konden de bezoekers zelf de zogenaamde kwekersblokken bezoeken waar een 6-tal kwekers hun 4 toprassen presenteerden. 

Organische meststoffen

In maïs worden naast de traditionele organische en kunstmeststoffen ook steeds meer be- en verwerkte organische meststoffen gebruikt. De mogelijkheden werden toegelicht. Toepassing van organische mest in de rij kreeg ook volop aandacht. Belangrijke vraag in deze is: hoe kun je maïs optimaal telen met de beperkte mineralen, die binnen de wetgeving nog beschikbaar zijn? Waar moet je als teler dan vooral alert op zijn?

Sinds afgelopen januari is het eerste middel tegen bladvlekkenziekte in maïs toegelaten in Nederland. Waarom en wanneer een toepassing noodzakelijk is en hoe deze toegepast kan worden werd in het veld toegelicht.

Sinds 1953 ligt op de locatie in Marwijksoord een proefveld waar bepaalde voedingsstoffen niet of juist in overmaat zijn toegediend, het zogenaamde gebreksziektenveld. Er liggen 10 verschillende stroken (o.a. geen stikstof, geen borium, geen kalium, geen kalk, overmaat kalk, overmaat chloor). Dwars over de stroken worden verschillende gewassen gezaaid. Dit jaar ook het gewas maïs. Voor vele bezoekers sprak dit onderwerp erg aan.