Nieuws

Greenports: regionaal samenwerken aan kennis en innovatie tuinbouwsector

Gepubliceerd op
26 september 2013

Wageningen UR onderzoekt in zeven ‘greenports’ de ontwikkelingen en samenwerking in regionale kennis- en innovatiesystemen voor de tuinbouwsector. Doordat in de greenports verschillende partijen op regionaal niveau intensief samenwerken, ontstaat een brede netwerkpotentie en draagt men uit dat de regio aantrekkelijk is voor bedrijvigheid en werkgelegenheid. Dit kan ook in andere sectoren dan de tuinbouwsector leiden tot economische versterking van het gebied en ruimtelijke ontwikkeling.

Wat zijn greenportregio’s?

De tuinbouw in Nederland is geconcentreerd in enkele ‘greenportregio’s’. Deze greenports zijn gebieden met een concentratie van bedrijven in de tuinbouwsector die sterk met elkaar verbonden zijn. Denk aan teeltbedrijven, veilingen, afzetorganisaties, handelsorganisaties, exporteurs en tuinbouwtoeleveranciers. Vaak zijn in een greenport ook bedrijven in de uitgangsmaterialensector aanwezig, zoals veredelaars en vermeerderaars van planten en zaden. Kennisinstellingen (onderwijs en onderzoek) die actief zijn in de tuinbouw zitten dicht bij dit regionale vuur, evenals dienstverleners en financiële instellingen.

Gouden driehoek

Doordat alle belangrijke partners zo dicht bij elkaar zitten, is er een intensieve kennisuitwisseling en wordt er op verschillende terreinen samengewerkt aan innovatie om de regionale economische concurrentiekracht in de greenport te versterken. Dat samenwerkingsverband vindt plaats tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden, en wordt de gouden driehoek genoemd.

Zeven greenportregio’s

Wageningen UR onderzoekt in zeven greenportregio’s de ontwikkelingen en de verankering van de samenwerking in regionale kennis- en innovatiesystemen: Noord-Holland Noord, Aalsmeer, Duin- en Bollenstreek, Westland-Oostland, Betuwse Bloem, Venlo en Boskoop. In vijf van de zeven regio’s zijn deze activiteiten onderdeel van projecten van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), die gericht zijn op het stimuleren van kennis en innovatie in de regio’s. Deze projecten worden gefinancierd vanuit de Europese Unie en de provincies. De activiteiten zijn gericht op:

  1. Monitoren en evalueren van het samenwerkingsproces om de regio’s zowel intern als regio-overstijgend een spiegel met geleerde lessen voor te houden en ‘best practices’ te documenteren;
  2. Het leveren van kennis op maat op basis van specifieke vragen van de betreffende greenportregio’s. Enkele voorbeeldvragen: hoe worden ondernemers effectief bediend met kennis? Welke methodieken zijn er om dit te realiseren? Wat kunnen de greenports leren van andere kennis- en innovatiesystemen (groen en niet-groen)?

Brede netwerkpotentie

De (tussentijdse) onderzoeksresultaten laten zien dat de greenports een brede netwerkpotentie hebben, doordat meerdere partijen op regionaal niveau publiek-privaat met elkaar willen samenwerken aan kennis en innovatie in de tuinbouwsectoren. Het bedrijfsleven hecht grote waarde aan de greenportstatus. Deze werkt statusverhogend, waardoor men op nationaal en internationaal niveau beter zichtbaar wordt en daardoor als gesprekspartner meer inspraak krijgt. Men zet er samen de schouders onder om regionale ambities en doelen voor innovatie te realiseren!

Economische versterking gebied

Door gezamenlijk activiteiten en succesvolle projecten te organiseren en deze als greenport onder één vlag naar buiten te brengen, draagt men bovendien uit dat de regio aantrekkelijk is voor bedrijvigheid en werkgelegenheid. Dat leidt tot economische versterking van het gebied en ruimtelijke ontwikkeling. Intersectorale samenwerking (tussen sectoren) wordt interessant door de focus op collectieve doelstellingen voor economische versterking van de regio, in plaats van een sectorale aanpak. Ondernemers werken liever binnen hun eigen regio aan kennis en innovatie dan op landelijk (sectoraal) niveau. Ze ervaren meer aansluiting bij hun ‘buurman’, onder andere vanwege dezelfde geografische en culturele achtergrond. Wel is voor strategische kennisvragen een bovenregionale koppeling van belang.

Aandachtspunten

Voor alle greenportregio’s is het aandachtspunt om tot vraaggestuurde projecten te komen met participatie (en eigen inzet) van ondernemers. In enkele regio’s wordt er expliciet aan gewerkt om ondernemers beter bij het proces te betrekken. In alle regio’s ontbreekt vooralsnog een uitgewerkt verdienmodel om op eigen kracht, zonder subsidies, het kennis- en innovatiesysteem in stand te houden. Ook de aansluiting met het onderwijs is voor een aantal regio’s nog een aandachtspunt. Onderzoek, onderwijs en advies kunnen elkaar juist versterken en door efficiënte samenwerking succesvol meerwaarde in kennis bieden voor ondernemers.