Nieuws

Groen Onderwijs en Wageningen UR samen naar beter mineralenmanagement

Gepubliceerd op
20 december 2011

In het project ‘Van Koploper naar peloton’ werkt Groen Onderwijs aan een betere doorwerking van mineralenmanagement en economie op melkveebedrijven naar onderwijs en praktijk.

Ze maken daarbij gebruik van de kennis uit het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) van het LEI en het RIVM en het project ‘Koeien & Kansen’ van Wageningen Livestock Research en Plant Research International, beide onderdeel van Wageningen UR.

Studenten werken, in gemengde studiegroepen (HBO en MBO), voor hun stagebedrijven een advies uit voor een beter, in het geheel van het bedrijf geïntegreerd, mineralenmanagement. Daarbij wordt ondermeer gebruik gemaakt van het bedrijfsvergelijkingsprogramma Face-IT van het LEI en de kennis die bij de deelnemers aan ‘Koeien & Kansen’ is en wordt opgebouwd. Ze integreren daarmee hun eigen toekomstambities met die van melkveehouders . Door de lijn onderzoek-onderwijs-praktijk ontstaat een netwerk op het gebied van mineralenmanagement waarbij ook adviseurs worden betrokken. Per jaar doen er ruim 200 studenten mee.

De kennis uit LMM is voor het onderwijs op drie manieren toegankelijk gemaakt:

  • door de brochure ‘Mineralenmanagement en economie op melkveebedrijven, gegevens uit de praktijk';
  • door de LMM website van het LEI uit  te breiden met informatie over ontwikkelingen in de melkveehouderij, het mestbeleid, de waterkwaliteit en mineralenmanagement;
  • door de studenten, met Face -IT, de resultaten van hun stagebedrijf te laten vergelijken met die van een groep van acht à tien melkveebedrijven met ongeveer dezelfde bedrijfsomvang, kg melk/ha en grondsoort waardoor mogelijke verbeteringen in de bedrijfsvoering van het stagebedrijf zichtbaar worden.

Face-IT zoekt, uit de pool van beschikbare LEI-melkveebedrijven, zelf de bij het stagebedrijf best passende bedrijven en zet dan de gemiddelde resultaten van die groep naast die van het stagebedrijf. Doordat praktijkgegevens van zowel de milieukwaliteit als de economie beschikbaar zijn, krijgen de studenten gevoel voor het verband tussen mineralenmanagement en economie en voor de diversiteit die er tussen bedrijven is en welke gevolgen dat heeft voor de te volgen aanpak bij de verbetering van het mineralenmanagement . Om op tijd voldoende melkveebedrijven voor dit doel beschikbaar te hebben, werken de Technisch Administratief Medewerkers van het LEI melkveebedrijven met voorrang uit.

Het oorspronkelijke initiatief - ‘Kansen voor koeien door samenwerking’, dat twee jaar heeft geduurd en tot veel enthousiasme heeft geleid bij docenten, studenten en onderzoekers -  is sinds kort opgevolgd door ‘Van koploper naar peloton’ met weer acht instellingen uit het Groen Onderwijs. Daarbij komen ook ammoniakemissie, broeikasgasemissie en organische stof in de bodem aan de orde. Het netwerk is verder uitgebreid met Dairyman, de internationale versie van ‘Koeien en Kansen’. In september j.l. is de eerste groep studenten gestart.