Uitgave

Groen-blauwe netwerken in duurzame gebiedsontwikkeling

De ruimtelijke ordening streeft naar een duurzame gebiedsontwik­keling. Maar wat is dat eigenlijk precies en hoe kan dat tot stand komen?

groenblauwenetwerken2.png

In de huidige praktijk gaat veel aandacht uit naar de sociale en bestuurlijke kant ervan. Of de voorgenomen verandering van het fysieke landschap inderdaad duurzaam is, blijft vaak buiten beschouwing. Gechargeerd gezegd bepaalt de kwaliteit van het proces of de actoren tevreden zijn. Niet de kwaliteit van het resultaat. Het zou moeten gaan om de vraag of de ontwikkeling van het landschap inderdaad de meerwaarde oplevert die wordt beoogd. Op de juiste plek en voor langere tijd. En dat kan met het concept groen-blauwe netwerken. Dit biedt kansen om duurzame gebiedsontwik­keling handen en voeten te geven. Het helpt doelstellingen scherp te stellen, het ondersteunt samenwerking en het kan dienen als onderlegger voor het ontwerp.

In het boekje ‘Groen-blauwe netwerken in duurzame gebiedsontwikkeling’ worden de verschillende mogelijkheden van groen-blauwe netwerken uitgewerkt. Dat levert kennis en een inspirerend inzicht op; een handreiking aan bestuurders, ontwerpers en belangenbehartigers om een concrete stap naar duurzame gebiedsontwikkeling te kunnen zetten.

Het boekje bestaat uit vier hoofdstukken. In hoofdstuk 1 wordt de relatie geschetst tussen groen-blauwe netwerken en duurzame gebiedsontwikkeling. Hier worden de belangrijkste begrippen gedefeinieerd. In hoofdstuk 2 gaat over hoe het concept groen-blauw netwerk sturend kan zijn in het planproces van duurzame gebiedsontwikkeling. Het grootste deel van dit boekje wordt gevormd door hoofdstuk 3. Hier komen vijf manieren aan de orde waarop het concept groen-blauw netwerk van invloed kan zijn op het ontwerp. In hoofdstuk 4 komen de elementen uit de eerste hoofdstukken bij elkaar en worden enkele conclusies getrokken. In boxteksten, verspreid over de pagina’s, staan enkele feiten en cijfers van de projecten waar Alterra en Wageningen University aan hebben bijgedragen en waar de kennis voor deze publicatie ondermeer aan is ontleend.”

Verkrijgbaarheid